ກະຈັດກະຈາຍ-ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ກະແສ ໃນພາສາລາວ

13/06/2024 10:05
Email Print 413
ຂປລ ຫລາຍບົດຜ່ານມາ, ຄໍລໍາ ຮັກພາສາລາວ ໄດ້ເກັບກໍາຮິບໂຮມເອົາບັນດາຄໍາສັບຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ມີພື້ນສຽງພະຍັນຊະນະຕົວແກນໃກ້ຄຽງກັນ, ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍສະຫລະສຽງຄືກັນ ຫລື ໃກ້ຄຽງກັນ... ນັບທັງບັນດາຄໍາທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັນ ມາທົບທວນເພື່ອກັນລືມ, ໃຫ້ການຂີດຂຽນ ແລະ ເວົ້າຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກພາສາລາວເຮົາ.

    *ຫລາຍບົດຜ່ານມາ, ຄໍລໍາ ຮັກພາສາລາວ ໄດ້ເກັບກໍາຮິບໂຮມເອົາບັນດາຄໍາສັບຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ມີພື້ນສຽງພະຍັນຊະນະຕົວແກນໃກ້ຄຽງກັນ, ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍສະຫລະສຽງຄືກັນ ຫລື ໃກ້ຄຽງກັນ... ນັບທັງບັນດາຄໍາທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັນ ມາທົບທວນເພື່ອກັນລືມ, ໃຫ້ການຂີດຂຽນ ແລະ ເວົ້າຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກພາສາລາວເຮົາ. ດັ່ງບົດນີ້ຂໍນໍາເອົາຄໍາພ້ອງຄວາມໝາຍຕາມການນິຍາມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ມາຫລໍາຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຄືຄໍາ: ກະຈັດກະຈາຍ-ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ກະແສ.

    ກະຈັດກະຈາຍ ໝາຍເຖິງລັກສະນະທີ່ສິ່ງໃດໜຶ່ງຊະໄປ, ຟົ້ງໄປ ຫລື ແຕກໄປທົ່ວບໍລິເວນ ໂດຍບໍ່ມີໃຜກໍາກັບຈັດແຈງ. ໃຊ້ກັບການຊະ, ຟົ້ງໄປຂອງສິ່ງຂອງ ເພາະຖືກລົມພັດ; ໃຊ້ກັບການແຕກໜີຂອງຄົນ ເພາະຄວາມຢ້ານການໜີໄພຮ້າຍ, ສົງຄາມ ເຊັ່ນ: ສົງຄາມເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນແຕກໜີຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ.

   ກະແຈກກະຈາຍ ໝາຍເຖິງຢູ່ຢັ່ງຢາຍກັນ, ຢູ່ ຫລື ເຮັດແບບບໍ່ມີການໂຮມກັນ, ຢູ່ ຫລື ເຮັດພໍໃຜພໍມັນ ເຊິ່ງກໍາລັງມີໜ້ອຍບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ. ຄໍານີ້ໃຊ້ກັບກໍລະນີການຜະລິດຂອງກະສິກອນ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດນ້ອຍແບບພໍໃຜພໍມັນຢາຍກັນຢູ່, ການຜະລິດກະສິກໍາແບບກະແຈກກະຈາຍ; ໃຊ້ກັບກໍລະນີການຕັ້ງບ້ານ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຢາຍຢູ່ຫລາຍແຫ່ງ ເຊັ່ນ: ເຜົ່ານີ້ມັກຕັ້ງບ້ານຢູ່ກະແຈກກະຈາຍຕາມພູຕ່າງໆ.

    ສ່ວນຄໍາວ່າ ກະແສ ໝາຍເຖິງເສັ້ນ, ສາຍ ຫລື ແນວ. ຄໍານີ້ຄົງເປັນຄໍາຮັບມາຈາກພາສາຂະແມທີ່ຂຽນເປັນ “ແຂສ” ລາວແປງເປັນກະແສ ເຊິ່ງແປວ່າເຊືອກ, ສາຍເຊືອກ. ໃນພາສາລາວ ກະແສ ມີຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບນໍ້າ ຫລື ລົມ ເຊັ່ນ: ກະແສລົມ, ກະແສນໍ້າ; ໃນທາງວັນນະຄະດີມັກພົບການໃຊ້ຄໍາວ່າ: ກະແສ ສາຍນໍ້າ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ເຄື່ອນຕໍ່ເນື່ອງເປັນດັ່ງສາຍ. ພ້ອມນ້ີຍັງໃຫ້ຄວາມໝາຍທຽບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມເປັນສາຍຍາວຂອງອາການຈິດ, ຂ່າວຄາວ. ໃຊ້ສ້າງຄໍາໃໝ່ໄດ້ກັບຫລາຍຄໍາ ເຊັ່ນ: ກະແສແນວຄິດ, ກະແສການເງິນ, ກະແສລົມ, ກະແສຈິດ, ກະແສຄື້ນ, ກະແສສຽງ. ນອກນີ້ຍັງອາດໃຊ້ໄດ້ກັບບາງຄໍາອີກ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາມາສຶກສາຮ່ວມກັນຄືຄືດັ່ງນີ້ແລ, ພໍ້ກັນໃໝ່ບົດຕໍ່ໄປ.

ຮິບໂຮມໂດຍ: ພະກາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ການເຂື່ອນຍ້າຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍບົດ-ສາລະຄະດີ

   ການເຂື່ອນຍ້າຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

   7/19/2024 11:08:30 AM

   ໃນມາດຕາທີ 41 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ອື່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງໄປຕາມເສັ້ນ ທາງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານ ກວດກາຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກຳເນີດ, ໃບທະບຽນສັດ.

  • ປ່ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາບົດ-ສາລະຄະດີ

   ປ່ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາ

   7/19/2024 11:00:41 AM

   ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາເຫັນວ່າ: ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນທາງພາກ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງຂະບວນການປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນດັ່ງກ່າວຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ກໍຫວັງວ່າໄດ້ບັນລຸຕາມຄາດ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສູ້ຊົນປ່ອຍປາໃຫ້ໄດ້ 64 ບ້ານ ໂຕທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງໄວ້.

  • ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບຂອງຈີນໃນຍຸກໃໝ່ບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບຂອງຈີນໃນຍຸກໃໝ່

   7/19/2024 10:33:35 AM

   ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2024, ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ​ຈີນ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ສະໄໝທີ XX ໂດຍ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ເລິກ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ຕື່ມ​ອີກ ​ແລະ​ ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ແບບ​ຈີນ ພ້ອມ​ທັງ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລະ​ອຽດ.

  • ເກມພະນັນອອຍລາຍ ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມກັນຕ້ານບົດ-ສາລະຄະດີ

   ເກມພະນັນອອຍລາຍ ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມກັນຕ້ານ

   7/19/2024 10:02:21 AM

   ການພະນັນອອນລາຍ ຫລື ເກມອອນລາຍ ແມ່ນການຫລິ້ນເກມໃນຮູບແບບການສ່ຽງໂຊກທາງອອນລາຍ ກຳລັງມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຫລາຍປະເທດໄດ້ຫັນມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນລະບົບ, ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ການພະນັນອອນລາຍຢູ່ປະເທດເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີ ແລະ ມີແຫລ່ງເງິນຕາເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

  • ສາຍພົວພັນລາວ-ຫວຽດນາມ ຄືສາຍພົວພັນພິເສດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນໂລກບົດ-ສາລະຄະດີ

   ສາຍພົວພັນລາວ-ຫວຽດນາມ ຄືສາຍພົວພັນພິເສດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນໂລກ

   7/19/2024 9:54:44 AM

   ໃນປະຫວັດສາດຂອງການພົວພັນສາກົນ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ ເປັນມູນເຊ້ືອຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນແວ່ນແຍງແບບຢ່າງອັນພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໂດຍໄດ້ເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ທັງໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອກະລາດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລໃນໄລຍະສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ads
ads

Top