ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ - ສັງຄົມ

  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສຶກສາ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ
  ກົດໝາຍ ວ່າຄ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
  ກົດໝາຍ ວ່າດີວຍ ສັດນໍ້າສັດປ່າ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ( ສະບັບປັບປຸງ )
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງມາດຕາ 146 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ ແລະ ມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ( ສະບັບປັບປຸງ )
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ ( ສະບັບປັບປຸງ ) 


ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກວດສອບອິດສະລະ (ສ້າງໃໝ່)
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ (ສ້າງໃໝ່)
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ (ສ້າງໃໝ່)
 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ (ສ້າງໃໝ່)
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ( ສະບັບປັບປຸງ )
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ ( ສະບັບປັບປຸງ )
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
Top