ແມ່ຍິງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາວຽກ ໂພຊະນາການ ແລະ ການລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນົມແມ່

19/12/2023 12:55
Email Print 7263
ຂປລ ຂປລ.​ ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຫລື ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດ, ການດຳລົງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ.

ຂປລ.​ ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຫລື ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດ, ການດຳລົງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງຕິດພັນກັບຫລາຍຂະແໜງການ. ສະເພາະສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງແຂວງຊຽງ ກໍມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຕິດພັນກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.

ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຫລື ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສູນສະຖິຕິ ແລະ ຂ່າວສານສາທາ ລະນະສຸກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຜ່ານອົງການ ອຸຍນີເຊບ (UNICEF) ໄດ້ນຳພາທີມງານ ສື່ມວນຊົນ ຫລາຍພາກສ່ວນ ຈາກສູນກາງ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 ທັນວາ 2023.

ທ່ານ ນາງ ຄຳສອນ ປອນຄຳດີ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຜ່ານມາສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວຽກງານຮັກສາ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງເສີມ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ນັບແຕ່ມື້ເກີດຈົນເຖິງ 6 ເດືອນ, ພ້ອມການຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງຈະເລີນພັນ ເປັນຕົ້ນ ການຖືພາ, ການຝາກທ້ອງຢູ່ສຸກສາລາ ຫລື ໂຮງໝໍ, ການສັກຢາ, ຢອດຢາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແມ່ນມີວຽກທັງໝົດ 10 ແຜນງານ 51 ໂຄງການ ເຊິ່ງແຜນງານ ຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຈະເນັ້ນເລື່ອງໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະ ພາບຂອງແມ່ຍິງໃນເວລາຖືພາ, ໃນຂະນະທີ່ ລົງໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນງານ ຫລື ວຽກອື່ນໆ, ສະຫະ ພັນແມ່ຍິງແຂວງ ກໍໄດ້ມີການປະສານສົມທົບ ກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ສາທາ, ສຶກສາ, ແຮງງານ, ກະສິກຳ ພ້ອມລົງບ້ານຕົວຈິງ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ມີການປະສານງານ ກັບໂຄງການກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ ໂດຍຈະແມ່ນສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງ.                

          ສຳລັບຜົນສຳເລັດ ຫລື ຕົວຊີ້ບອກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນພຶດຕະກຳ ຂອງປະຊາຊົນ ມີການປ່ຽນແປງ ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງຖືພາ ໄດ້ໄປກວດທ້ອງຢູ່ສຸກສາລາ ຫລື ເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ, ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ໄດ້ໃຫ້ອາຫານລູກ, ພ້ອມກັບການປູກ, ການລ້ຽງ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ມີອາຫານການກິນ ເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄດ້ພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພາຍໃນແຂວງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຈັດກິດຈະກຳ ເພື່ອໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານຄົບໝວດໝູ່, ພ້ອມລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ອາຫານຂອງເດັກຕື່ມອີກ.

          ແນວໃດກໍຕາມ ວຽກໂພຊະນາການ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ເພາະຜູ້ປົກຄອງສ່ວນຫລາຍ ຈະສຸມໃສ່ການຜະລິດສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເຊິ່ງເດັກຈະໄດ້ກິນອາຫານ ຕາມລະດູການ, ຍາມມີກໍກິນຫລາຍໂພດ ຍາມບໍ່ມີກໍຄືບໍ່ໄດ້ກິນເລີຍ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ໄດ້ມີແຜນຈະລົງໂຄສະນາ ວຽກໂພຊະນາການ ໃຫ້ຫລາຍຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງເຫັນ ໄດ້ເຖິງຄວາມ ສຳຄັນ ຂອງໂພຊະນາການເດັກ ແລ້ວແຕ່ງອາຫານການກິນ ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ ຄົບໝວດໝູ່ ເຊິ່ງວຽກນີ້ທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນ. ຖ້າເດັກຂາດອາຫານ ຫລື ໂພຊະນາການ ກໍຈະກະທົບທົ່ວສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ເດັກຈະມີສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ, ປ່ວຍງ່າຍ ເຊິ່ງຈະກະທົບຕໍ່ຜູ້ປົກ ຄອງໃນການປິ່ນປົວ ຫລື ເສຍຊັບສິນປິ່ນປົວ, ຜູ້ປົກຄອງເສຍເວລາສ້າງ ເສດຖະກິດ ຄອບຄົວ, ພ້ອມນີ້ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເດັກ ກໍບໍ່ສົມບູນທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງ ກໍຄືດ້ານພັດທະນາການຂອງເດັກ.

          ສຳລັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍຍັງບໍ່ແມ່ນ 50% ຕໍ່ 50% ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຊາຍ ກໍມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະແມ່ຍິງຖືພາຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອພົບແພດໝໍ. ດັ່ງ ນັ້ນ, ຜູ້ເປັນຜົວຕ້ອງເຂົ້າໃຈ, ພາໄປ ເພື່ອຮັບຟັງຄຳແນະນຳ ພ້ອມປະຕິບັດຊ່ວຍດູແລ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈເມຍ, ທັງຊ່ວຍເຫລືອວຽກງານຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງ ຫລຸດຜ່ອນ ຕໍ່ການເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຫລື ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ ແລະ ເມຍທີ່ກຳລັງຖືພາ.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top