ກະຊວງສຶກສາ ເລີ່ມວິໄຈຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍ

15/02/2024 13:09
Email Print 2619
ຂປລ ຂປລ. ທີມນັກເກັບຂໍ້ມູນ 23 ທ່ານ ຈາກບັນດາວິທະຍາໄລຄູ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນທຽບຖານ ສຳລັບກໍລະນີສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການຮຽນ-ການສອນ ແບບເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2024-2026) ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 120 ແຫ່ງ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍໃນ 7 ແຂວງ

ຂປລ. ທີມນັກເກັບຂໍ້ມູນ 23 ທ່ານ ຈາກບັນດາວິທະຍາໄລຄູ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນທຽບຖານ ສຳລັບກໍລະນີສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການຮຽນ-ການສອນ ແບບເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2024-2026) ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 120 ແຫ່ງ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍໃນ 7 ແຂວງ ຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ກາງ ເດືອນກຸມພາ ຫາ ເດືອນມີນາ ຂອງທຸກປີ ເພື່ອສຶກສາວິໄຈຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງນັກຮຽນໃນການຮຽນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ໄດ້ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ກົມສ້າງຄູ ໄດ້ຊີ້ນໍາການອອກແບບການສຶກສາວິໄຈ ການສອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ແລະ ວິທີ ການສະໜັບສະໜູນ ນັກເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະລົງໄປປະເມີນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທີ ທີ່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ເຊິ່ງຈະຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນ ດ້ານການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງການປະຕິບັດ ການສິດສອນຂອງຄູ ຂັ້ນ ປ1, 2 ແລະ ປ3 ພ້ອມທັງສຶກສາວ່າ ການປະຕິບັດເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ. ການສຶກສາຈະກໍານົດຍຸດທະສາດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງວັດທະນະທໍາ ສຳລັບການສອນ ແລະ ການຮຽນ ແບບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ໃນໄລຍະເວ ລາ 3 ປີ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການປະຕິບັດການສິດສອນ ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ.ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ
, ໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຄັດເລືອກແມ່ນອີງໃສ່ ດ້ານຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງນັກຮຽນທີ່ມາຮຽນ ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວ ເປັນຫລັກໃນຄອບຄົວ, ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂາດຮຽນ ເພາະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ. ຜົນຂອງການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງລະບົບ ການພັດທະນາວິຊາຊີບ ຂອງຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງຈະກໍານົດກໍລະນີ ຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການສິດສອນທີ່ນໍາໄປສູ່ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ທີ່ຄຳນຶງເຖິງການສຶກສາຮຽນ ຮ່ວມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕົວຢ່າງ ແລະ ວິທີການພັດທະນາວິ ຊາຊີບຄູທີ່ຖືກນໍາໃຊ້. ວິທີການທີ່ດີເຫລົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະຕິ ບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ.
KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top