ຮ່ວມໃຈໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ນັກເດີນສຳຫລວດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ

24/06/2024 19:22
Email Print 735
ຂປລ ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງ ທີ V ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2025 ຊຶ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດການທົດລອງໃນ 4 ແຂວງເປ້ົາໝາຍແລ້ວ ຊ່ຶງຂ້ໍມູນສະຖິຕິທາງດ້ານພົນລະເມືອງ ແມ່ນຂໍ້ມູນໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທ່ີ ສຸດສຳລັບການສ້າງແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

   *ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງ ທີ V ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2025 ຊຶ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດການທົດລອງໃນ 4 ແຂວງເປ້ົາໝາຍແລ້ວ ຊ່ຶງຂ້ໍມູນສະຖິຕິທາງດ້ານພົນລະເມືອງ ແມ່ນຂໍ້ມູນໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທ່ີ ສຸດສຳລັບການສ້າງແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນຍົງ 2016- 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.

    

    ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ແມ່ນໜຶ່ງ ກິດຈະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດຂອງປະເທດ, ເປັນກິດຈະກໍາທີ່ນັບພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ຜ່ານການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕາມລໍາດັບຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ສະນັ້ນ, ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ ກໍຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາອື່ນຕາມລຳດັບ. ສະນັ້ນ, ທຸກໆຂະແໜງການ ແລະ ທຸກໆຄົນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ໂດຍການສະຕອບຄຳຖາມ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ນັກເດີນສຳຫລວດ.

    ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ໄດ້ຈາກ ການສຳຫລວດເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ. ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມ ສະຖານະການຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິ, ກຽດສັກສີ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມທ່າມກາງສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ. ຜ່ານມາລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສມາແລ້ວ 4 ຄັ້ງ ໃນທຸກໆ 10 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 1985 ເປັນຕົ້ນມາ, ຄັ້ງຫລ້າສຸດແມ່ນປີ 2015 ໂດຍແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ການປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

    ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫລວດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນພື້ນຖານທາງດ້ານພົນລະເມືອງເຊັ່ນ: ຈຳນວນພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມເພດ, ອາຍຸ, ສະພາບ ສົມລົດ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ການສຶກສາ, ສະພາບການຈ້າງງານ, ການເກີດ, ການຕາຍ, ການຍົກຍ້າຍ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ໂດຍ: ສຸວັນນະ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top