ຂໍ້ມູນດ້ານພົນລະເມືອງ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

12/06/2024 10:24
Email Print 427
ຂປລ ບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆດ້ານພົນລະເມືອງເປັນຕົ້ນ: ຈຳນວນພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມເພດ, ອາຍຸ, ສະພາບສົມລົດ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ການສຶກສາ, ສະພາບການຈ້າງງານ, ການເກີດ, ການຕາຍ, ການຍົກຍ້າຍ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ.

    *ບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆດ້ານພົນລະເມືອງເປັນຕົ້ນ: ຈຳນວນພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມເພດ, ອາຍຸ, ສະພາບສົມລົດ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ການສຶກສາ, ສະພາບການຈ້າງງານ, ການເກີດ, ການຕາຍ, ການຍົກຍ້າຍ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນອັນແຮງກ້າໃນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ V ໃນປີ 2025 ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນດ້ານພົນລະເມືອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ IX ປີ 2021-2025 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

    ວຽກສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນທຸກໆ 10 ປີ ເພື່ອເກັບກຳສະຖິຕິພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ລາວ, ທັງເກັບກໍາສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງ, ເກັບກຳສະພາບການທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພົນລະເມືອງ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສະພາບການຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ, ເກັບກໍາສະພາບກຳລັງແຮງງານ ແລະ ສະພາບການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງຖານຂ້ໍມູນໃຫ້ແກ່ການຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ໃນການຂຶ້ນສຳມະໂນຄົວ ແລະ ຂຶ້ນ ທະບຽນພົນລະເມືອງ, ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມ ບູນຍິ່ງຂຶ້ນໃຫ້ທຽບທັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສໍາຫລວດຂໍ້ມູນທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບທ່າ ອ່ຽງໃນດ້ານອື່ນໆ.ປັດຈຸບັນ, ສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນໄດ້ມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ ຊຶ່ງຄາດຄະເນໄດ້ຍາກຕິດພັນກັບສະພາບການທົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທີ່ຈະບັນລຸຄາດໝາຍແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX, ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຈະເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

    ໃນນີ້, ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ຂະໜາດຂອງພົນລະເມືອງ ໃນປີ 2025 ມີຈຳນວນເທົ່າໃດ (ປັດຈຸບັນອີງຕາມການຄາດຄະເນ ປີ 2023 ແມ່ນ 7,5 ລ້ານຄົນ), ສະພາບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ປີ, ການປ່ຽນແປງທາງໂຄງປະກອບທາງເພດ ແລະ ອາຍຸ, ກໍາລັງແຮງງານຕາມເກນອາຍຸ, ການເກີດ, ການເສຍຊີວິດ, ຄວາມພິການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ ຊຶ່ງຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດຫລວງຫລາຍສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານພົນລະເມືອງ, ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລວມທັງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ, ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການ ຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, ການສໍາຫລວດຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພາບຖ່າຍທາງດາວທຽມເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ເຂດສໍາຫລວດ, ມີຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງສ້າງທີ່ພັກອາໄສ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແບບແຜນ ແລະ ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆ.

ໂດຍ: ສຸວັນນະ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ການເຂື່ອນຍ້າຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍບົດ-ສາລະຄະດີ

   ການເຂື່ອນຍ້າຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

   7/19/2024 11:08:30 AM

   ໃນມາດຕາທີ 41 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ອື່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງໄປຕາມເສັ້ນ ທາງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານ ກວດກາຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກຳເນີດ, ໃບທະບຽນສັດ.

  • ປ່ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາບົດ-ສາລະຄະດີ

   ປ່ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາ

   7/19/2024 11:00:41 AM

   ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາເຫັນວ່າ: ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນທາງພາກ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງຂະບວນການປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນດັ່ງກ່າວຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ກໍຫວັງວ່າໄດ້ບັນລຸຕາມຄາດ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສູ້ຊົນປ່ອຍປາໃຫ້ໄດ້ 64 ບ້ານ ໂຕທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງໄວ້.

  • ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບຂອງຈີນໃນຍຸກໃໝ່ບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບຂອງຈີນໃນຍຸກໃໝ່

   7/19/2024 10:33:35 AM

   ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2024, ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ​ຈີນ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ສະໄໝທີ XX ໂດຍ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ເລິກ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ຕື່ມ​ອີກ ​ແລະ​ ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ແບບ​ຈີນ ພ້ອມ​ທັງ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລະ​ອຽດ.

  • ເກມພະນັນອອຍລາຍ ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມກັນຕ້ານບົດ-ສາລະຄະດີ

   ເກມພະນັນອອຍລາຍ ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມກັນຕ້ານ

   7/19/2024 10:02:21 AM

   ການພະນັນອອນລາຍ ຫລື ເກມອອນລາຍ ແມ່ນການຫລິ້ນເກມໃນຮູບແບບການສ່ຽງໂຊກທາງອອນລາຍ ກຳລັງມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຫລາຍປະເທດໄດ້ຫັນມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນລະບົບ, ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ການພະນັນອອນລາຍຢູ່ປະເທດເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີ ແລະ ມີແຫລ່ງເງິນຕາເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

  • ສາຍພົວພັນລາວ-ຫວຽດນາມ ຄືສາຍພົວພັນພິເສດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນໂລກບົດ-ສາລະຄະດີ

   ສາຍພົວພັນລາວ-ຫວຽດນາມ ຄືສາຍພົວພັນພິເສດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນໂລກ

   7/19/2024 9:54:44 AM

   ໃນປະຫວັດສາດຂອງການພົວພັນສາກົນ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ ເປັນມູນເຊ້ືອຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນແວ່ນແຍງແບບຢ່າງອັນພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໂດຍໄດ້ເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ທັງໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອກະລາດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລໃນໄລຍະສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ads
ads

Top