ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮູບເງົາ

20/05/2024 10:12
Email Print 3143
ຂປລ ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮູບເງົາ ໄດ້ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ້ງນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ ສະບັບປີ 2019 ໂດຍສະເພາະໃນ ມາດຕາ 58 ກ່ຽວກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮູບເງົາ.

    *ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮູບເງົາ ໄດ້ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ້ງນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ ສະບັບປີ 2019 ໂດຍສະເພາະໃນ ມາດຕາ 58 ກ່ຽວກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮູບເງົາ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮູບເງົາ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮູບເງົາປະກອບດ້ວຍ: ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ; ຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງ, ເທສະບານ, ນະຄອນ; ອົງການປົກ ຄອງບ້ານ. ສຳລັບ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະອົງການນັ້ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້: ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ; ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮູບເງົາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມຮູບເງົາ; ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍົກເລີກການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຮູບເງົາຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງທ່ີລະເມີດກົດໝາຍ ລວມທັງການເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍຜະລິດຕະພັນຮູບເງົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດດັ່ງກ່າວ; ສໍາເນົາ, ເກັບກໍາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຜະລິດຕະພັນຮູບເງົາເພື່ອເປັນຄັ້ງມໍລະດົກຂອງຊາດ; ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຜູ້ສ້າງຮູບເງົາທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະ;ປະສານສົມທົບກັບຂະແຫນງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮູບເງົາ; ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ສະຫລຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບຮູບເງົາ ໃຫ້ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ; ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ນະຄອນຫລວງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມນະໂຍບາຍ, ແຜນ ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊີ້ນໍາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮູບເງົາ ຂອງຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງ, ເທສະບານ, ນະຄອນ; ຊຸກຍູ້, ສົ່ງ ເສີມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮູບເງົາຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສໍາຫລວດ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍົກເລີກ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຮູບເງົາຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ລວມທັງການເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍຜະລິດຕະພັນ ຮູບເງົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດດັ່ງກ່າວຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກະຊວງມອບໝາຍໃຫ້; ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາສະເຫນີ, ຄໍາຮ້ອງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ສະເໝີສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຜູ້ສ້າງຮູບເງົາທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະ;  ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮູບເງົາ; ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ ຕາມການມອບໝາຍ; ສະຫລຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮູບເງົາໃຫ້ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

     ຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງ, ເທສະບານ, ນະຄອນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽງານຮູບເງົາ; ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊີ້ນໍາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮູບເງົາ ພາຍໃນເມືອງ, ເທສະບານ, ນະຄອນ;  ສໍາຫລວດ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ; ເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍຜະລິດຕະພັນຮູບເງົາທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບ ວຽກງານຮູບເງົາ; ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາສະເໝີຄໍາຮ້ອງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານຮູບເງົາ;  ສະເໜີສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຜູ້ສ້າງຮູບເງົາທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະ; ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານຮູບເງົາ; ສະຫລຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮູບເງົາ ໃຫ້ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ເມືອງ, ເທສະບານ, ນະຄອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວໃນກົດໝາຍ.ອົງການປົກຄອງບ້ານມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມຂອບເຂດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນດັ່ງນີ້: ປະຕິບັດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຮູບເງົາໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ; ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈໍາໜ່າຍ, ການສາຍຮູບເງົາເຄື່ອນທີ່ ແລະ ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ກ່ຽວກັບຮູບເງົາພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານ;  ປະສານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງ, ເທສະບານ, ນະຄອນ, ຫ້ອງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບຮູບເງົາ; ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິ ບັດຫນ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາວຽກງານຮູບເງົາລວມທັງການຈໍາກັດປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນວຽກງານຮູບເງົາຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ມີທຳມະຊາດ ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຍຶນຍົງບົດ-ສາລະຄະດີ

   ມີທຳມະຊາດ ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຍຶນຍົງ

   6/13/2024 9:59:21 AM

   ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດຢູ່ປະເທດເຮົາ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ອາດຈະບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກຫລາຍໆ ປະເທດ ທີ່ມີມູນມັ່ງທາງທໍາມະຊາດອັນສວຍງາມ ເປັນອັນສະເພາະຕາມສະພາບທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ, ໝາຍວ່າສວຍສົດງົດງາມແຕກຕ່າງກັນໄປ.

  • ເຮັດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບ 200 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີບົດ-ສາລະຄະດີ

   ເຮັດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບ 200 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ

   6/12/2024 11:04:58 AM

   ຄອບຄົວ ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ບົວສະຫວັນ ປະຊາຊົນບ້ານແສນຊຸມ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ປະກອບອາຊີບເຮັດນາ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມາຮອດປີ 2019 ໄດ້ເລີ່ມເຮັດນາບົວ (ປູກໝາກບົວ) ດ້ວຍເນື້ອ 3 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງການປູກນາບົວ, ເຮັດນາ, ລ້ຽງສັດຜົນຜະລິດບາງປີກໍຫລາຍ, ບາງປີພົບບັນຫາບ້ົງທໍາລາຍຝັກບົວ.

  • ຂໍ້ມູນດ້ານພົນລະເມືອງ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຂໍ້ມູນດ້ານພົນລະເມືອງ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

   6/12/2024 10:24:21 AM

   ບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆດ້ານພົນລະເມືອງເປັນຕົ້ນ: ຈຳນວນພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມເພດ, ອາຍຸ, ສະພາບສົມລົດ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ການສຶກສາ, ສະພາບການຈ້າງງານ, ການເກີດ, ການຕາຍ, ການຍົກຍ້າຍ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ.

  • ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມມໍລະດົກບົດ-ສາລະຄະດີ

   ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມມໍລະດົກ

   6/11/2024 10:24:48 AM

   ເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ພາຍຫລັງອົງການອຸຍແນສໂກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫັດຖະກໍາພູມປັນຍາການຕໍ່າຫູກລາຍນາກຂອງຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ເຂົ້າໃນບັນຊີມໍລະດົກວັດ ທະນະທໍາບໍ່ເປັນວັດຖຸ ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງມວນມະນຸດ ກ່າວສັ້ນໆຄືຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ມີງານສະເຫລີມສະຫລອງຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນໄລຍະວັນທີ 5-9 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

  • ການປູກພືດຜັກປອດສານພິດຂາຍ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫລາຍລ້ານກີບຕໍ່ປີບົດ-ສາລະຄະດີ

   ການປູກພືດຜັກປອດສານພິດຂາຍ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫລາຍລ້ານກີບຕໍ່ປີ

   6/11/2024 10:17:02 AM

   ປັດຈຸບັນການປະກອບອາຊີບກະສິກໍາ ດ້ວຍການປູກພືດຜັກຂາຍເປັນສິນຄ້າແມ່ນອາຊີບໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ.

ads
ads

Top