ບໍ່ແກ້ວ ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຕິດພັນກັບ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນະການ

28/02/2023 15:41
Email Print 6946
ຂປລ ຂປລ. ຄະນະກຳມະການ ດ້ານໂພຊະນະການ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການສ້າງບ້ານພັດທະນາ ຕິດພັນກັບການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນະການ ໂດຍໄດ້ສຸມທຶນຮອນ ທັງພາກລັດ, ໂຄງການ ແລະ ພາກສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກໂພຊະນາການ.

ຂປລ. ຄະນະກຳມະການ ດ້ານໂພຊະນະການ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການສ້າງບ້ານພັດທະນາ ຕິດພັນກັບການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນະການ ໂດຍໄດ້ສຸມທຶນຮອນ ທັງພາກລັດ, ໂຄງການ ແລະ ພາກສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກໂພຊະນາການ. ພ້ອມກັນນີ້, ໄດ້ລົງເຊື່ອມສານວຽກງານ ດ້ານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ວຽກງານໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ເປັນ ຕົ້ນ ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ດ້ານໂພຊະນາການ, ສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ເຮັດໃຫ້ອັດ ຕາຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ທີ່ດູດນົມແມ່ພາຍໃນ ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫລັງເກີດ ມີຈຳນວນ 2.777 ຄົນ ເທົ່າ 61,38%, ເສີມແຮ່ທາດ ຈຸລະສານອາຫານ, ວິຕາມິນ ແລະ ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ເດັກອາຍຸ 12-59 ເດືອນທີ່ໄດ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ຈຳນວນ 14.167 ຄົນ ເທົ່າ 81,74%, ໄດ້ປັບປຸງສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພິບານຂອງຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ ດ້ວຍການສະໜອງນ້ຳສະອາດ, ວິດຖ່າຍ, ອ່າງລ້າງມື, ຍູ້ແຮງຂະບານການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ (ອັດຕາການຊົມໃຊ້ ນໍ້າສະອາດໃນທົ່ວແຂວງ 98,14%).

ທ່ານ ຄຳຜະຫຍາ ພົມປັນຍາ ຮອງເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ລາຍງານ ບາງສະພາບພົ້ນເດັ່ນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານ ໂພຊະນາການໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ບາງວຽກບຸລິມະສິດ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ການປະຕິບັດແຜນປີ 2023 ໃນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2022 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ສຳລັບຂະແໜງສຶກສາ ກໍໄດ້ສົ່ງເສີມການປູກພືດ ສວນຄົວ ໄດ້ທັງໝົດ 92 ແຫ່ງ, ສະໜອງອາຫານທ່ຽງ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານ 24 ແຫ່ງ ພ້ອມທັງສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ. ສ່ວນຂະແໜງກະສິກຳ ໄດ້ສະໜອງແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ສະໜອງນ້ຳເພື່ອສຳລັບກະເສດ ເຮັດໃຫ້ການປູກ-ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງຜະລິດເພື່ອບໍລິໂພກ ສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້, ມັນໄດ້ສະແດງອອກຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານທຸກຍາກ ແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງ ຕາມການປະເມີນ ໃນປີ 2022 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາມາດລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້ ທັງໝົດ 18 ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ກໍຄື ໂພຊະການຂອງປະ ຊາຊົນ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍດີຂຶ້ນ; ອັດຕາສ່ວນເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ທີ່ມີນ້ຳໜັກຫລຸດມາດ ຕະຖານ ແລະ ລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງ.

ທ່ານ ຄຳຜະຫຍາ ພົມປັນຍາ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບ ມາດຕະການ ແລະ ບາງວຽກທີ່ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ໃນປີ 2023 ເປັນຕົ້ນ ສົ່ງເສີມຂະບວນການ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການສ້າງບ້ານພັດທະນາ ຕິດພັນກັບການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການ ດ້ວຍກຳລັງຂອງສັງຄົມ, ການຜະລິດເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ ເພື່ອເຮັດການສະໜອງ ສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ; ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງດ້ວຍການກັ່ນກອງ, ຕອບໂຕ້ດ້ານໂພຊະນາການ ດ້ວຍການຈັດແບ່ງເຂດສ່ຽງ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໂຄສະນາການ ປ່ຽນພຶດຕິກຳ ຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຊຸມຊົນ ດ້ວຍການອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໃນຮູບແບບເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ; ສືບຕໍ່ຍາດແຍ່ງທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນການສະໜອງອາຫານທ່ຽງ, ເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ; ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ລວມທັງຂອດການປະສານງານ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການໜຶ່ງດຽວ ຂອງຫລາຍຂະແໜງ ການໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top