ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສສກ ຕີລາຄາວຽກ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2023

10/04/2024 18:18
Email Print 1600
ຂປລ ຂປລ. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2023 ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຮັກສາການຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ອະທິການບໍດີ-ຮອງອະທິການບໍດີ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ-ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂປລ. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2023 ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
, ມີຮັກສາການຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ອະທິການບໍດີ-ຮອງອະທິການບໍດີ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ-ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ອອນລາຍ.

ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດ້ມີຄຸນນະພາບຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ພ້ອມກັນນີ້, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາວຽກງານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ໂດຍມີການກຳ ນົດບັນດາຍຸດທະສາດ ໄລຍະຍາວ 5 ປີ, ໄລຍະກາງ 3 ປີ ແລະ ກິດຈະກຳປະຈຳປີ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການຍ່ອຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ ເຊິ່ງປີ 2023 ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ ຄື: ດ້ານການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນມີ ຈຳນວນສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕໍ່ນັກສຶກສາໃນ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເກີນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້; ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຫລັກສູດ ໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງຕາມຮູບແບບ ເອົາຜົນການສຶກສາເປັນພື້ນຖານ (Outcome Based Education), ການກໍານົດປະລິມານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກໍານົດມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຄູສອນ, ນັກສຶກສາ  ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ເພື່ອການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄູສອນໄປຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍສະເພາະມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ດຳເນີນການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງການເຜີຍ ແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລົງວາລະສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີການແຕ່ງຕັ້ງຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຕຳແໜ່ງສາດສະດາຈານ, ຮອງສາດສະດາຈານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ຄຸນນະພາບ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນອກນັ້ນ, ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ສ້າງແຜນກຳນົດ ພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ບັນຈຸ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ຄູສອນຕາມລະບຽບການ,  ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເທື່ອລະກ້າວ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຂັ້ນມະຫາພາກ ແລະ ຈຸນລະພາກ ກໍຄື ມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ ການສະເໜີບັນດາເອກະສານ ແລະ ວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຄື: ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປະຈຳປີ 2023; ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປະຈຳສົກປີ 2023 ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປະຈໍາ 2024; ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນສູງປະຈຳປີ 2023 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2024. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືສະພາບບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປິ່ນອ້ອມກ່ຽວກັບວຽກງານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງຕື່ມອີກ.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top