ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ

08/01/2024 14:18
Email Print 2011
ຂປລ ຂປລ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຈັດຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ຈຳນວນ 2.700 ທ່ານ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບຂປລ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຈັດຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ຈຳນວນ
2.700 ທ່ານ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການພັດທະນາ ວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ຄູໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການສິດສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.ການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້
, ໄດ້ນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ຫລັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາ ວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ຕໍ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມທັງ ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູສອນ, ຊຸກຍູ້ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ ດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ການປະເມີນຜົນ.ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ
2 ທີ່ກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສສກ) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແນໃສ່ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະໜອງໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ ແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຕັ້ງທີມງານ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ໃນແຕ່ລະເມືອງ, ທີມດັ່ງກ່າວປະກອບມີ: ຜູ້ອໍານວຍການ-ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ໂດຍຍຸດທະສາດ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ 2 ແມ່ນພະຍາຍາມ ເພື່ອຮັບປະກັນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ ແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ພາຍຫລັງສຳເລັດ ການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ອໍານວຍການຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ໄດ້ ຮຽນຮູ້ໃໝ່ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການພັດທະນາ ວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງຄູໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນຄູ ໃຫ້ປະຕິບັດການພັດທະນາ ວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.ທ່ານ ໄຊຍະພອນ ຈັນດາວົງ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງປະຈຳ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຝຶກໃຫ້ ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບລະບົບ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງມື ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
, ນັ້ນຖືວ່າພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເປັນຜູ້ນຳໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໄປພ້ອມກັບທັກສະຂອງຄູ, ເຊິ່ງປັດໄຈເຫລົ່ານີ້ ຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ທ່ານ ນາງ ປິ່ນຕາ ອ້ວນພິນຍາ ຜູ້ປະສານງານ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຄູເປັນຜູ້ນໍາ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄູ ດ້ານການພັດທະນາ ວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບການຫັນປ່ຽນລະບົບ ການສຶກສາໃນລາວ ໂດຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງສື່ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ຈຳເປັນແກ່ພວກເຂົາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນ ຜູ້ນຳພາການປ່ຽນແປງ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ກັບ ວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາພິວັດຂອງໄທສຶກສາ-ກິລາ

   ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ກັບ ວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາພິວັດຂອງໄທ

   2/29/2024 2:03:44 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ດ້ານຄວາມຮ່ວມມືທາງການສຶກສາລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ສປປ. ລາວແລະ ວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີ ປັນຍາພິວັດ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສຸນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາແລະ ກິລາ, ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ກໍ່ສັກ ໄຊລັດສະໝີສັກ ປະທານກຳມະການບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຊີພີ ອໍລຈຳກັດ(ມະຫາຊົນ). ໂດຍການຮ່ວມລົງນາມຂອງທ່ານ ສາຍສະໝອນ ງາມສີ ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ແລະ ທ່ານ ປິຍະວັດ ທິຕະສັດທາວໍລະກຸນ ຜູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ປັນຍາພິວັດ.

  • ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫລັງກິນອາຫານອິ່ມສຶກສາ-ກິລາ

   ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫລັງກິນອາຫານອິ່ມ

   2/26/2024 10:42:15 AM

   ດັ່ງທີ່ຫລາຍຄົນຮັບຮູ້, ບາງຄັ້ງເມື່ອຄົນເຮົາກິນອາຫານອີ່ມແລ້ວ ຮູ້ສຶກຢາກນອນ ເຊິ່ງອາການແບບນີ້ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຕອນສວາຍມັກເປັນ ຖ້າເປັນຢູ່ບ້ານເຮົາອາດຈະໄປນອນຫລິ້ນໂທລະສັບພັກຜ່ອນຫລັບເທິງຕຽງ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນນອນເດັດຂາດຫລັງກິນອາຫານ ແລະ ຍັງມີອີກຫາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດ.

  • ກະຊວງສຶກສາ ເລີ່ມວິໄຈຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍສຶກສາ-ກິລາ

   ກະຊວງສຶກສາ ເລີ່ມວິໄຈຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍ

   2/15/2024 1:09:27 PM

   ຂປລ. ທີມນັກເກັບຂໍ້ມູນ 23 ທ່ານ ຈາກບັນດາວິທະຍາໄລຄູ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນທຽບຖານ ສຳລັບກໍລະນີສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການຮຽນ-ການສອນ ແບບເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2024-2026) ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 120 ແຫ່ງ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍໃນ 7 ແຂວງ

  • ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າກອງທັບປິດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາສຶກສາ-ກິລາ

   ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າກອງທັບປິດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ

   2/15/2024 1:03:05 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2024 ນີ້, ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າກອງທັບ ຈັດພິທີປິດຂະບວນການ ແຂ່ງຂັນກິລາ ເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 75 ປີ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ພັນເອກ ເພັດສະໝອນ ວິລະວອນ ຫົວໜ້າການທະຫານ ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າກອງທັບ, ມີຄະນະຫ້ອງ 4 ຫ້ອງ, 2 ກອງພັນນັກຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມ.

  • ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກຸ້ຍໂຈ​ ປະກອບສ່ວນ ສ້າງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ​ສຶກສາ-ກິລາ

   ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກຸ້ຍໂຈ​ ປະກອບສ່ວນ ສ້າງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ​

   1/22/2024 12:59:30 PM

   ຂປລ. ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກຸ້ຍໂຈ​ ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ມະຫາວິທະຍາໄລ ​ຂອງ ສປ ຈີນ ທີ່ປະ ກອບສ່ວນສ້າງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້ຫລາຍສາຂາອາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດ ໄຟ ລາວ-ຈີນ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມ "ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ" ຂອງຈີນ, ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື, ການຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮ່ວມສາຍສຳພັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສປ ຈີນ.

ads
ads

Top