ເຮັດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບ 200 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ

12/06/2024 11:04
Email Print 481
ຂປລ ຄອບຄົວ ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ບົວສະຫວັນ ປະຊາຊົນບ້ານແສນຊຸມ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ປະກອບອາຊີບເຮັດນາ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມາຮອດປີ 2019 ໄດ້ເລີ່ມເຮັດນາບົວ (ປູກໝາກບົວ) ດ້ວຍເນື້ອ 3 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງການປູກນາບົວ, ເຮັດນາ, ລ້ຽງສັດຜົນຜະລິດບາງປີກໍຫລາຍ, ບາງປີພົບບັນຫາບ້ົງທໍາລາຍຝັກບົວ.

   *ຄອບຄົວ ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ບົວສະຫວັນ ປະຊາຊົນບ້ານແສນຊຸມ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ປະກອບອາຊີບເຮັດນາ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມາຮອດປີ 2019 ໄດ້ເລີ່ມເຮັດນາບົວ (ປູກໝາກບົວ) ດ້ວຍເນື້ອ 3 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງການປູກນາບົວ, ເຮັດນາ, ລ້ຽງສັດຜົນຜະລິດບາງປີກໍຫລາຍ, ບາງປີພົບບັນຫາບ້ົງທໍາລາຍຝັກບົວ, ເຂົ້ານາເປັນພະຍາດເພ້ຍແດງ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດກໍໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງວິທີການແກ້ໄຂແມ່ນເຮັດຕາມການແນະນຳຂອງຊາວບ້ານ ໂດຍໃຊ້ຢາເຄມກໍາຈັດບົ້ງ ແລະ ເພ້ຍແດງ, ການຜະລິດກະສິກຳ ໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນເຮັດຕາມມີຕາມເກີດບໍ່ມີການແປງຮູບ (ຂາຍສົດ) ສະເລ່ຍລາຍຮັບປະມານ 90-100 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

    ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ບົວສະຫວັນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ເມື່ອບໍ່ດົນນ້ີວ່າ: ພາຍຫລັງທ່ີໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການປາກາ ໃນປີ 2021 ທີມງານວິຊາການຂອງໂຄງການກໍໄດ້ລົງມາໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີປູກນາບົວ, ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງກຸງ ແລະ ເຮັດນາ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີການປ່ຽນແປງ, ປັບປ່ຽນວິທີການຜະລິດ ໂດຍຫັນເປັນການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ໂດຍໂຄງການໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທັກສະການຜະລິດ, ການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ, ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈຳນວນຜົນຜະລິດກໍເພີ່ມຂຶ້ນ.

   ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ຂະຫຍາຍ ເນ້ືອທີ່ປູກນາບົວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 5 ເຮັກຕາ. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ແລະ ອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຜະລິດຊາບົວ ໂດຍນຳເອົາເກສອນດອກບົວ, ຟັກບົວ, ບີບົວ, ດອກບົວ, ໃບບົວ ແລະ ກ້ານບົວມາຜະລິດເປັນຊາ ເຊິ່ງຊາບົວພຸດທະຜະລິດຕະພັນກຸ່ມນາບົວ ບ້ານແຊນສຸມ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ມີວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງ. ປັດຈຸບັນ, ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍໝາກບົວ, ຂາຍປາ, ຂາຍກຸ້ງ ແລະ ຂາຍຊາບົວສະ ເລ່ຍລາຍໄດ້ປະມານ 250 ລ້ານກີບ/ ປີ. ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກບົວ ໃຫ້ໄດ້ 6 ເຮັກຕາ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍການຜະລິດຊາບົວ ໃຫ້ໄດ້ 10.000-20.000 ຖົງຕໍ່ລະດູການ.

   ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ບົວສະຫວັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີ່ມີໂຄງການປາກາ ແລະ ວິຊາການກະສິກໍາຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງລົງມາຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດນາບົວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງ, ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ບົດໂດຍ: ກິດຕາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ການເຂື່ອນຍ້າຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍບົດ-ສາລະຄະດີ

   ການເຂື່ອນຍ້າຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

   7/19/2024 11:08:30 AM

   ໃນມາດຕາທີ 41 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ອື່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງໄປຕາມເສັ້ນ ທາງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານ ກວດກາຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກຳເນີດ, ໃບທະບຽນສັດ.

  • ປ່ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາບົດ-ສາລະຄະດີ

   ປ່ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາ

   7/19/2024 11:00:41 AM

   ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາເຫັນວ່າ: ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນທາງພາກ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງຂະບວນການປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນດັ່ງກ່າວຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ກໍຫວັງວ່າໄດ້ບັນລຸຕາມຄາດ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສູ້ຊົນປ່ອຍປາໃຫ້ໄດ້ 64 ບ້ານ ໂຕທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງໄວ້.

  • ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບຂອງຈີນໃນຍຸກໃໝ່ບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບຂອງຈີນໃນຍຸກໃໝ່

   7/19/2024 10:33:35 AM

   ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2024, ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ​ຈີນ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ສະໄໝທີ XX ໂດຍ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ເລິກ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ຕື່ມ​ອີກ ​ແລະ​ ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ແບບ​ຈີນ ພ້ອມ​ທັງ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລະ​ອຽດ.

  • ເກມພະນັນອອຍລາຍ ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມກັນຕ້ານບົດ-ສາລະຄະດີ

   ເກມພະນັນອອຍລາຍ ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມກັນຕ້ານ

   7/19/2024 10:02:21 AM

   ການພະນັນອອນລາຍ ຫລື ເກມອອນລາຍ ແມ່ນການຫລິ້ນເກມໃນຮູບແບບການສ່ຽງໂຊກທາງອອນລາຍ ກຳລັງມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຫລາຍປະເທດໄດ້ຫັນມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນລະບົບ, ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ການພະນັນອອນລາຍຢູ່ປະເທດເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີ ແລະ ມີແຫລ່ງເງິນຕາເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

  • ສາຍພົວພັນລາວ-ຫວຽດນາມ ຄືສາຍພົວພັນພິເສດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນໂລກບົດ-ສາລະຄະດີ

   ສາຍພົວພັນລາວ-ຫວຽດນາມ ຄືສາຍພົວພັນພິເສດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນໂລກ

   7/19/2024 9:54:44 AM

   ໃນປະຫວັດສາດຂອງການພົວພັນສາກົນ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ ເປັນມູນເຊ້ືອຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນແວ່ນແຍງແບບຢ່າງອັນພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໂດຍໄດ້ເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ທັງໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອກະລາດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລໃນໄລຍະສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ads
ads

Top