ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢ່າງແຂງແຮງ ເພື່ອຍົກສູງການຜະລິດພາຍໃນ

05/06/2024 05:58
Email Print 2875
ຂປລ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການດ້ວຍການຍົກສູງ ປະສິດທິພາບ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໝັ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ປະເທດທີ່ຈະນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ.

*ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການດ້ວຍການຍົກສູງ ປະສິດທິພາບ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໝັ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ປະເທດທີ່ຈະນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທັງສາມາດຢັ້ງຢືນແຫລ່ງກໍາເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ແມ່ນມາດຕະການຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບການຜະລິດພາຍໃນ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາດດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຢູ່ປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງ. 

   ພ້ອມນີ້, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ແລະ ສ້າງຂອບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການໃໝ່ (Start up) ແລະ ກ້າວສູ່ເສດຖະກິດດີຈິຕອນ; ປັບປຸງນະໂຍບາຍພິເສດດ້ານພາສີ-ອາກອນ; ຂະຫຍາຍສູນສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານທຸລະກິດ, ເຕັກນິກການຜະລິດ, ການຕະຫລາດ; ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການລົງທຶນ, ການຜະລິດ-ການຄ້າ, ການຖືບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ; ຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.

   ສ້າງກົນໄກຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ໃນຮູບແບບຂອງໂຄງການ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ອຍກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ອາໄສແຕ່ຫລັກຄໍ້າປະກັນ, ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMIS ສະບັບເລກທີ 299/ລບ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2022, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທຶນ SME. ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ນອນໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດຈາກກອງທຶນ SME, ແຫລ່ງທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ. ສຳຫລັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆນັ້ນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນທຸກລະດັບຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງເປັນປະຈໍາ ທັງຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ SME ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, ຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ເພ່ີມຂອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ຍົກລະດັບດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ, ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (2021- 2030).

   ເລັ່ງສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍມີນະໂຍບາຍສະເພາະຄ້າຍຄືກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ. ເລັ່ງແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດກ່ຽວກັບການບໍລິການປະຕູດຽວ, ການເພີ່ມທະວີການເກັບລາຍຮັບ, ການນໍາເຂ້ົາ, ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານລາວໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ປັບປຸງລະບຽບການ, ກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນອະນຸມັດການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ກະທັດຮັດໂດຍເລັ່ງໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທີ່ອະນຸມັດແລ້ວໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວເຊັ່ນ: ໂຄງການ AMATA SMART & ECO CITY ຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນບໍ່ແກ້ວເຂດສາມຫລຽມຄໍາ, ໂຄງການສ້າງພະໃຫຍ່ຢູ່ເຂດບຶງທາດຫລວງ, ໂຄງການຫລອມເຫລັກກ້າຢູ່ເຂດທ່າແຂກ, ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ, ເຂດສາມຫລ່ຽມຄໍາ, ເຂດບໍ່ເຕັນແດນງາມ, ເຂດກວມລວມໄຊເສດຖາ, ເຂດບຶງທາດຫລວງ ແລະ ອື່ນໆ. ຂະນະດຽວກັນຕ້ອງເລັ່ງພັດທະນາແຮງງານລາວ ຜູ້ບໍ່ມີອາຊີບ, ຜູ້ຕ້ອງການປ່ຽນອາຊີບ, ຜູ້ວ່າງງານ, ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຕໍາແໜ່ງງານໃໝ່ໃຫມີທັກສະສີມື, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນເພື່ອສາມາດສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ. ສົ່ງເສີມການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລວມທັງຜູ້ປະກອບການອາຊີບອິດສະລະເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການວ່າງງານ ໂດຍການສ້າງກົນໄກການຮ່ວມມືກັນ 3 ຝ່າຍຄື: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ. ສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນ: ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຈັດຫາງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ສ້າງຂໍ້ຕົກ ລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ໍາ. ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕາມລະບຽບການ.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ສາຍການບິນຫວຽດເຈັດຕົກລົງຊື້ເຮືອບິນ 20 ລຳ ມູນຄ່າ 7,4 ຕື້ໂດລາ ເສດຖະກິດ

   ສາຍການບິນຫວຽດເຈັດຕົກລົງຊື້ເຮືອບິນ 20 ລຳ ມູນຄ່າ 7,4 ຕື້ໂດລາ

   7/24/2024 4:13:23 PM

   ຂປລ. ສາຍການບິນຫວຽດເຈັດ (VietJet) ແລະ ແອບັດ (Airbus) ໄດ້ລົງນາມຢ່າງເປັນທາງການໃນສັນຍາຊື້ເຮືອບິນ A330neo (A330-900) ລຸ້ນໃໝ່ຈໍານວນ 20 ລໍາ, ລວມມູນຄ່າ 7,4 ຕື້ໂດລາຕາມລາຄາຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຜະລິດ ຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງການບິນສາກົນ Farnborough. ລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວມີ ທ່ານ Nguyen Thi Phuong Thao ປະທານບໍລິສັດສາຍການບິນ VietJet ແລະ ທ່ານ Christian Scherer ຄະນະບໍລິຫານສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ Airbus Commercial Aircraft.

  • ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ກວມເອົາ 60,83%ເສດຖະກິດ

   ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ກວມເອົາ 60,83%

   7/24/2024 9:57:54 AM

   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຍຶດໝັ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ ໂດຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກ ແຂວງ.

  • ຊຽງຂວາງ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນເສດຖະກິດ

   ຊຽງຂວາງ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ

   7/23/2024 10:43:36 AM

   ຊຽງຂວາງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນສະແດງອອກໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 319 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າທັງໝົດ 711,52 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 49,16%ຂອງແຜນການປີ.

  • ອຸດົມໄຊ ສຸມໃສ່ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດເສດຖະກິດ

   ອຸດົມໄຊ ສຸມໃສ່ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ

   7/18/2024 10:38:39 AM

   ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ອຸດົມສົມບູນ, ດິນກໍເໝາະສົມກັບການປູກພຶດຫລາຍຊະນິດລວມທັງພືດລົ້ມລຸກ, ໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ ແລະ ເໝາະສົມກັບການລ້ຽງສັດ; ຫລາຍເມືອງກໍມີທ່າແຮງແຕກຕ່າງກັນ.

  • ຈຳປາສັກ ສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນທາແຮງໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າເສດຖະກິດ

   ຈຳປາສັກ ສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນທາແຮງໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ

   7/16/2024 5:14:32 PM

   ຂປລ. ແຂວງຈຳປາສັກ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດ ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ທົດແທນການ ນໍາເຂົ້າ, ຫລຸດຜ່ອນການໄຫລອອກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; ສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໄຫລເຂົ້າມາໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງພາຍໃນແຂວງ; ຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ

ads
ads

Top