ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານລາວ

08/04/2024 10:29
Email Print 981
ຂປລ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຕົວແບບທີ່ດີ ແລະ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນພາກພື້ນ-ສາກົນ ເຊິ່ງຕະຫລອດ 20 ກວ່າປີ ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ.

    *ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຕົວແບບທີ່ດີ ແລະ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນພາກພື້ນ-ສາກົນ ເຊິ່ງຕະຫລອດ 20 ກວ່າປີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານ ທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ. ບ່ໍພຽງເທ່ົານ້ັນຍັງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການສ້າງການສ້າງວຽກທໍາໃຫ້ປະອາຊຽນ (ລາວ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ),ອົດສະຕຣາລີ, ຈີນ ແລະ ຊາດອື່ນໆ.ເມື່ອທ້າຍເດືອນມີນາ 2024 ຜ່ານມານີ້, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ຮ່ວມກັບສື່ມວນຊົນລາວ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຈຸດພັດທະນາຂຸດຄົ້ນ-ຜະລິດແຮ່ທາດຢູ່ເຂດພູຄໍາ ແລະ ຫ້ວຍຊາຍໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ເຊິ່ງຄະນະນໍາ ແລະ ນັກວິຊາການຂອງບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານຄວາມເປັນມາແບບຫຍໍ້ໆວ່າ: ນັບແຕ່ຊຸມປີ 2003-2005 ທີ່ບໍລິສັດພູເບ້ຍ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍມີການຈ້າງງານທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫລາຍພັນຕໍາແໜ່ງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈ້າງຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງທີ່ໃຊ້ທັກສະ ແລະ ວິຊາສະເພາະລະດັບສູງ ສ່ວນຄົນລາວແມ່ນຈະມີໜ້ອຍ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍດີຍ້ອນຄວາມເອົາໃສ່ຂອງຄະນະບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ທີ່ມຸ່ງເນັ້ນປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ອັນຖືຕ້ອງຂອງພັກ-ລັດຖະບານຄືການສ້າງບຸກຄະລາກອນກັບທ່ີ ໂດຍສົ່ງເສີມສ້າງຄົນລາວໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີທັກສະສູງ ດ້ວຍປະລິມານ-ຄຸນນະພາບ ໄປຄວບຄູ່ກັນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຈ້າງງານຂອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າຄົນລາວເຮົາ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ບໍລິສັດພູເບ້ຍໄດ້ມີພະນັກງານ ທັງໝົດ 3.900 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນຄົນລາວກວມເອົາ 93% ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ.

 

    ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 3.900 ຄົນ, ມີບໍລິສັດ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີພະນັກງານລວມ 1.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນສະເພາະພະນັກງານ ຫລື ກໍາມະກອນທີ່ເປັນຄົນລາວກວມອັດຕາສູງ 93% ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງໂຄງການ, ແມ່ຍິງກວມເອົາ 21% ຂອງ ພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດທັງໝົດ. ພ້ອມນີ້ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງສີມືແຮງງານໃນ 5 ວິຊາ ຄື: ກົນຈັກໜັກ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ, ໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າລົດຍົນ ແລະ ເຊື່ອມຈອດຫລັງຈາກຮຽນຈົບກໍສາມາດສອບເສັງ ເພື່ອເຂົ້າເຮັດວຽກນໍາບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ຈໍານວນທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ີບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງ ຖິ່ນນັບແຕ່ການຈ້າງງານໄປເຖິງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ 380.000 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ເຂົ້າໃນໂຄງການທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 750.000ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ເຊິ່ງງົບປະມານດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍເຂົ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ນັບແຕ່ປີ 2002-2022 ລວມມີ 436 ໂຄງການ, ໂດຍສຸມໃສ່ 6 ຂະແໜງການສໍາຄັນ ຄື: ກະສິກໍາ, ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການພັດທະນາທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການເງິນ.ດັ່ງທີ່ຮູ້ນໍາກັນ, ບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການພັດທະນາຕົວແບບໃນອາຊຽນ ພາຍຫລັງຄວ້າລາງວັນດີເດັ່ນຈາກອາຊຽນ ແລະ ສາກົນໂດຍສະເພາະລາງວັນແຮ່ທາດອາຊຽນ (ສະມາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້) ປີ 2023 ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການແຈກຢາຍ ແລະ ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດຢ່າງມືອາຊີບ; ລາງວັນຄວາມປອດໄພດີເດັ່ນຂອງເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບອາຊີບອາຊຽນ (OSHNET) ຄັ້ງທີ 19,  ລາງວັນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ-ສຸຂະພາບດີຜ່ານໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກ. 

ໂດຍ: ເກີດຂວັນໃຈ ມາລີຈັນສີ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ລາວກຳນົດເປົ້າໝາຍຈະໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30% ໃນອະນາຄົດອາຊຽນ ASEAN

   ລາວກຳນົດເປົ້າໝາຍຈະໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30% ໃນອະນາຄົດ

   5/22/2024 7:24:11 PM

   ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າສະອາດ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອກ້າວເປັນຜູ້ນໍາ “ໝໍ້ໄຟແຫ່ງອາຊຽນ” ຈາກທີ່ລາວເຮົາມີແຫລ່ງ ພະລັງງານຜະລິດໄຟຟ້າພຽງ 2 ແຫ່ງ ຫລັງປີ 1975 ເຖິງປັດຈຸບັນມີແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 80 ກວ່າແຫ່ງໃນ 2024 ແລະ ຄວບຄຸມ ການສະຫນອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຈາກສູນກາງເຖິງເຂດຊົນນະບົດໄດ້ 90%.

  • ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ພາສີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 33ອາຊຽນ ASEAN

   ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ພາສີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 33

   5/21/2024 9:50:44 PM

   ກອງປະຊຸມ ຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ເຫດການສຳຄັນ ໃນອາຍຸການ ເປັນປະທານ ພາສີ ອາຊຽນ ຂອງພາສີ ຫວຽດນາມ ໂດຍກົມໃຫຍ່ພາສີ ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພານີ້, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ

  • ສໍາມະນາລາງວັນອາຊຽນ ປະຈຳປີ 2024ອາຊຽນ ASEAN

   ສໍາມະນາລາງວັນອາຊຽນ ປະຈຳປີ 2024

   5/21/2024 2:46:19 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມອາຊຽນ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ມູນລະນິທິ ເທມາເຊັກ (Temasek Foundation) ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ ໄດ້ຈັດສໍາມະນາລາງວັນອາຊຽນ ປະຈຳປີ 2024 (ASEAN Prize Symposium 2024) ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນວຽກງານ ຂອງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຍົກສູງບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ ASEAN Prize ກ່ອນການຄັດເລືອກຜູ້ໄດ້ຮັບ ລາງວັນໃນທີ 31 ພຶດສະພາ 2024 ນີ້.

  • ມູນຄ່າການຄ້າ ກຳປູເຈຍ-ອາຊຽນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລາຍກວ່າ 14% ອາຊຽນ ASEAN

   ມູນຄ່າການຄ້າ ກຳປູເຈຍ-ອາຊຽນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລາຍກວ່າ 14%

   5/20/2024 5:04:33 PM

   ກະຊວງການຄ້າ ກຳປູເຈຍ ລາຍງານວ່າ: ມູນຄ່າການຄ້າ ກຳປູເຈຍ ກັບ ປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ (ASEAN) ບັນລຸ ມູນຄ່າ ເຖິງ 5,63 ຕື້ໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນທຳອິດ (ເດືອນມັງກອນ-ເດືອນເມສາ) ຂອງ ປີນີ້

  • ອາຊຽນ ຫາລື ການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຄຸນນະພາບ ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນອາຊຽນ ASEAN

   ອາຊຽນ ຫາລື ການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຄຸນນະພາບ ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

   5/16/2024 10:44:33 AM

   ຂປລ. ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການກຽມຄວາມພ້ອມ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ: ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງໃນອານາຄົດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີທ່ານ ກາວ ຄິມ ຮຸນ ເລຂາທິການອາຊຽນ, ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນ, ຕີມໍ​ແລັດສະເຕ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ

ads
ads

Top