ທິດທາງຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ ເພີ່ມຂຶ້ື້ນ

26/02/2024 13:04
Email Print 546
ຂປລ ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ (ກຄງຕ), ທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນທິດທາງການຄຸ້ມຄອງ ເງິນຕາຕ້ອງຮັບປະກັນສະພາບທາງດ້ານເງິນຕາໂດຍລວມມີຄວາມຫງົບ, ໝັ້ນທ່ຽງ.

*ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ກຄງຕ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນທິດທາງການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ຕ້ອງຮັບປະກັນສະພາບທາງດ້ານເງິນຕາໂດຍລວມມີຄວາມຫງົບ, ໝັ້ນທ່ຽງ. ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນ, ສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງກະແສເງິນຕາເຂົ້າ-ອອກໄປເພື່ອຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ, ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າຫລາຍກວ່າ 5 ເດືອນ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດ, ນຳລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກ ເຂົ້າລະບົບທະນາຄານໃນສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 70%. ສະນັ້ນ ທຫລ ຈະສຸມໃສ່ໜ້າວຽກ ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້: ຈະສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເງິນ ຕາຫົວໜ່ວຍຜູ້ສົ່ງອອກເພື່ອແລກ ເງິນຕາກັບລະບົບທະນາຄານຕາມ ສັດສ່ວນຂັ້ນຕ່ຳ, ກຳນົດເປົ້າໝາຍ ການນຳໃຊ້ເງິນຕາໃນ ສປປ ລາວ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຈາກລາຍຮັບ ແຮງງານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການ ເປີດບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍ ໃນແລະຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

    ຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍໃຫ້ສຳເລັດການເປີດ/ຫັນບັນຊີ ເງິນຝາກສະເພາະບໍລິສັດນຳເຂ້ົາ- ສົ່ງອອກໃນໄຕມາດ 1 ປິ 2024. ເລັ່ງພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ທົດລອງນຳໃຊ້ໃນໄຕມາດ 1 ປີ 2024  ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມແບບອອນລາຍໂດຍເຊື່ອມໂຍງກັບຂະແໜງການ ( ການເງິນ, ການຄ້າ ແລະ ທະ ນາຄານ). ຕິດຕາມຫົວໜ່ວຍຜູ້ສົ່ງອອກ ນໍາລາຍຮັບເງິນຕາເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານຕາມໄລຍະເວລາ ແລະ ອັດຕາສ່ວນນຳລາຍຮັບເຂົ້າມາ ພ້ອມທັງຂາຍອັດຕາສ່ວນຂັ້ນຕ່ຳໃຫ້ແກ່ລະບົບທະນາຄານ. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດນຳຫົວໜ່ວຍສົ່ງອອກ ແຕ່ລະຂະແໜງການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃນດ່ານທີ່ມີການສົ່ງອອກ ເພື່ອນຳລາຍຮັບເງິນຕາເຂົ້າມາຕາມລະບຽບການ. ຄຸ້ມຄອງການອະນຸຍາດໂອນເງິນ ເພື່ອຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີລັກສະນະຟຸມເຟືອຍຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ (ເປັນຕົ້ນການໂອນເງິນຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ).

   ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງກະແສການລົງທຶນໂດຍກົງຕ່າງປະເທດທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມາຢັ້ງຢືນທຶນໃຫ້ທັນເວລາ, ເມື່ອນຳທຶນເຂົ້າມາຜ່ານທະນາຄານຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະດວກໃນການໂອນທຶນກັບຄືນປະເທດໃນອານາຄົດ. ປະຕິບັດຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດເປີດບັນຊີກະກຽມການລົງທຶນກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫລື ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຫັນບັນຊີເງິນຝາກສະເພາະກ່ຽວກັບການລົງທຶນ. ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍ FDI ແລກປ່ຽນເງິນນຳທະນາຄານຜ່ານບັນຊີດັ່ງກ່າວ ເມື່ອມີການໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເປັນເງິນກີບເປັນຕົ້ນ: ຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການ, ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫລື ຄ່າແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ. ສ້າງຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດໃນລະດັບຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ກຳນົດຂອບເຂດເພດານອະນຸຍາດກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດຂອງຂະແໜງການ (ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ) ໃຫ້ຢູ່ລະດັບລວມສະເລ່ຍ 60-70% ຂອງ GDP ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ. ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບໃນການຊໍາລະ ແລະ ການຕິດປະກາດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການພາຍໃນປະເທດໃຫ້ເປັນເງິນກີບ ແລະ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານໂດຍສະເພາະການຊຳລະຄ່າທີດິນແລະພາຫະນະ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນໃນການ ຊຳລະກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງຂອງພາກທຸລະກິດໂດຍສະເພາະກີບ- ດົງ; ກີບ-ຢວນ ແລະ ກີບ-ບາດ.

   ຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກໍາການເງິນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເປັນຕົ້ນການແລກປ່ຽນບໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ຫລຸດລົງ, ການໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານບັນຊີ, ໂດຍສະເພາະການເປີດບັນຊີການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ແລະ ການເປີດບັນຊີການລົງທຶນ.ສັງລວມແລ້ວ, ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາເນີນແມ່ນມາຖືກທິດທາງແລ້ວ, ຂໍ ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເປັນກຳລັງແຮງຊຸກຍູ້ທິດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຂອງລັດໃຫ້ເປັນຈິງ, ແລະ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຖິງຖອງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫລາຍຂະແໜງການ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດເປັນເອກະພາບທຸກຂັ້ນທາງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ມີບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ນຳສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.

ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ມ່ວນຊືນໃຫ້ພໍດີບົດ-ສາລະຄະດີ

   ມ່ວນຊືນໃຫ້ພໍດີ

   4/11/2024 9:20:19 AM

   ມື້ຮືກໍ່ເຂົ້າສູ່ເທສະການສະຫລອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີ ໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2567 ແລ້ວ, ນັບແຕ່ທ້າຍອາທິດແລ້ວມາອາທິດນ້ີຍິນມາວ່າຫລາຍສໍານັກງານຫ້ອງການ ແລະ ຄອບຄົ ໄດ້ສັງສັນສາມັກຄີກັນລ່ວງໜ້າແດ່ແລ້ວ ເພື່ອວ່າໃນໄລຍະສະຫລອງບຸນແທ້ໆຕ່າງຄົນໄປຕາມເປົ້າໝາຍໃຜລາວ, ເປັນການໝູນໃຊ້ກາລະໂອກາດອັນອໍານວຍ ໄດ້ທັງຮີດຄອງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ.

  • ສະກັດກັ້ນການສວຍໂອກາດບົດ-ສາລະຄະດີ

   ສະກັດກັ້ນການສວຍໂອກາດ

   4/9/2024 5:58:32 AM

   ໃກ້ຮອດປີໃໝ່ລາວ, ອາທິດນີ້ຈະມີຫລາຍສໍານັກງານອົງການ ຕະຫລອດຮອດຄອບຄົວຫົວເຮືອນ ມີແຜນຈັດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ເພື່ອວ່າໄລຍະປີໃໝ່ ເອົາເວລາໄປທ່ອງທ່ຽວສົ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ ທ່ອງທ່ຽວປອດໄພ ຊື່ນໃຈວັດທະນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ.

  • ຊາວໜຸ່ມລາວ ແມ່ນກຳລັງແຮງໃນພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຊາວໜຸ່ມລາວ ແມ່ນກຳລັງແຮງໃນພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ

   4/9/2024 5:45:56 AM

   ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວໄດ້ຂະໜານນາມຊາວໜຸ່ມວ່າ: ເປັນແຂນຂວາຂອງພັກ, ເປັນກະດູກສັນຫລັງຂອງປະເທດຊາດ, ເປັນຜູ້ສືບທອດທີ່ຈົ່ງຮັກພັກດີຂອງປະເທດຊາດ, ມູນເຊື້ອ ແລະ ວິລະກໍາຂອງຊາດໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນການກະທໍາປະຕິວັດຂອງຊາວໜຸ່ມ ຊຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພັກ, ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເຮັດສໍາເລັດພາລະກໍາຂອງຕົນ.

  • 60 ປີ ຊາວໜຸ່ມລາວ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກພາລະກິດຂອງຊາດບົດ-ສາລະຄະດີ

   60 ປີ ຊາວໜຸ່ມລາວ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກພາລະກິດຂອງຊາດ

   4/8/2024 11:28:13 AM

   ຕະຫລອດໄລຍະ 69 ປີ ແຫ່ງການກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນທຸກພາລະກິດຂອງຊາດ ແລະ ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດຊາດ ເພາະຊາວໜຸ່ມແມ່ນກໍາລັງແຂນຂວາຂອງຂອງພັກ, ເປັນກະດູກສັນຫລັງຂອງຊາດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມູນເຊື້ອນໍ້າໃຈຮັກເຊື້ອແພງຊາດອັນດູດດື່ມ ມີວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ ແລະ ມີ ຄວາມເສຍສະຫລະອັນສູງສົ່ງໃນການປະກອບສ່ວນໃນພາລະກໍາປະຫວັດສາດ ແລະ ເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ຂອງການປະຕິວັດປະຊາທິປະໄຕ.

  • ລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ລາຍຮັບດີມີກຳໄລບົດ-ສາລະຄະດີ

   ລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ລາຍຮັບດີມີກຳໄລ

   4/8/2024 11:20:26 AM

   ໄຂ່ ເປັນອາຫານທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເນື່ອງຈາກວ່າສາມາດນໍາມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຫລາກຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະຕົ້ມ, ຂົ້ວ ຫລື ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານເຍື່ອງອື່ນໆ ກໍ່ແຊບຊ້ອຍ, ກິນງ່າຍໄດ້ທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.

ads
ads

Top