ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ທ່ານເຈົ້າເມືອງລາຍງານສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເມືອງສະໜາມໄຊ

Lao