ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ

Lao