ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ໂຮມຊຸມໜຸມ ສະຫລອງວັນສື່ມວນຊົນ ແລະ ການພິມຈໍາໜ່າຍ ຄົບຮອບ 70 ປີ

Lao