ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ລາວມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີ

Lao