ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ປິດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ປະຈໍາປີ 2018

Lao