ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ໂຄງການສ້າງທາງເບຕົ້ງເສີມເຫລັກສາມແຍກຈີ່ນາຍໂມ້ ຫາ ສາມແຍກບ້ານທ່າແຂກ ຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີນີ້

Lao