----------------

ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດລະບຽບ-ບັນດາຂໍ້ຫ້ອມຂອງພັກ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

*  ສະມາຊິກພັກບໍ່ວ່າ ຢູ່ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນແບບຢ່າງ ນຳໜ້າທີ່ດີໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດລະບຽບ ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຫ້າມ ຂອງພັກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ຈຸດໝາຍໃນການສ້າງລັດເຮົາ ແມ່ນສ້າງລັດໃຫ້ ເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ. ອັນນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ກັບທາດແທ້ຂອງລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເຮົາ ເຊິ່ງແມ່ນລັດ ຂອງປະຊາຊົນ ສິດອຳນາດທັງໝົດ ເປັນຂອງປະຊາຊົນ. ລັດ ແຫ່ງກົດໝາຍ ແມ່ນລັດທີ່ຖືເອົາກົດໝາຍ ເປັນສິ່ງສູງສຸດ; ພົນລະເມືອງທຸກ ຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບ ຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດພັກກໍ່ຄື ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍ ເຊິ່ງມີບົດບາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ທັງມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການຊີ້ນຳການຄົ້ນຄວ້າ ອອກລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດ; ສະນັ້ນ, ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍ ຕ້ອງເດັດດ່ຽວປ່ຽນແປງ ຈິນຕະນາການນຳພາໄປ ຕາມຫລັກການພັກນຳພາ ແລະ ກຳອຳນາດຕາມກົດໝາຍ”. ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກພັກທຸກຄົນ ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງ ໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ລັດປະກາດໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເດັດຂາດ; ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ພະນັກ ງານ, ສະມາຊິກພັກຜູ້ໃດ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງ ໃດກໍ່ຕາມຢູ່ເໜືອ ຫລື ນອກລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ຕ້ອງຫລີກເວັ້ນໃຫ້ໄດ້ ທຸກການກະທຳທີ່ເປັນ ການສວຍໃຊ້ຊ່ອງວ່າງ ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງເພື່ອ ຊອກສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ຕົນ ແລະ ຍາດ ມິດ ທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນ ເອກະພາບກັນທາງ ດ້ານແນວຄິດ ແລະ ການກະທຳທີ່ວ່າພັກ ຕ້ອງນຳພາຕາມກົດໝາຍ, ລັດຕ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ  ປະຊາຊົນກໍ່ຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍ. ພົນລະເມືອງທຸກ ຄົນ ຕ້ອງຖືເອົາກົດ ໝາຍເປັນຕົວຊີ້ວັດ ເຖິງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມເປັນແບບຢ່າງ ນຳໜ້າທີ່ດີໃນການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ພັກໃນຖານະທີ່ເປັນຫລັກແຫລ່ງ ແກ່ນສານນຳພາຢູ່ແຕ່ລະ ຂົງເຂດວຽກງານ, ພັກຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ຂອງພົນລະເມືອງ; ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາ, ປຸກລະ ດົມ ປະຊາຊົນຊັ້ນຄົນຕ່າງໆເຂົ້າ ໃຈຂອບເຂດຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ, ມີສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ລັດປະກາດໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ-ເຂັ້ມງວດ. ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າ ໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ທຸກການກະທຳທີ່ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ການກະທຳທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ ເກີດຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ ບໍ່ເປັນທຳຢູ່ໃນສັງຄົມ; ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມ ປອດໄພໃນສັງຄົມ.

ການຈັດຕັ້ງພັກແມ່ນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີລະບຽບວິໄນເຂັ້ມງວດ, ພັກ ທີ່ມີລະບຽບວິໄນ ເຂັ້ມງວດກໍ່ແມ່ນ ພັກທີ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆຂອງພັກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສະນັ້ນ, ສະມາຊິກພັກບໍ່ວ່າ ຢູ່ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນແບບຢ່າງ ນຳໜ້າທີ່ດີ ໃນ ການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຫ້າມຂອງພັກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ, ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ, ແຕ່ລະຮາກຖານພັກ ຕ້ອງເຊີດຊູຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຕິດຕາມ ກວດ ກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະມາຊິກພັກ ໃນຂອບເຂດຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຫາກເຫັນວ່າຜູ້ໃດ ລະເມີດກົດລະບຽບພັກ ກໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດວິໄນ ຢ່າງເດັດຂາດ, ຫລີກເວັ້ນໃຫ້ໄດ້ທຸກການ ກະທຳທີ່ເປັນການໂຍະຍານ, ປົກປ້ອງ ແລະ ປົກປິດເອົາກັນ; ມີແຕ່ເຮັດຄືແນວນັ້ນ ຈຶ່ງ ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຮັດ ຫລ້ອນພາລະກຳ ປະຫວັດສາດອັນ ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຊາດ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນ ມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງສົມກຽດ.

     


Lao