5877

3mfde0v'xt8y dko0kp-kf mu j ,u 8+ z6 h oeco;]k;Ia d-kf xtgmf]k; 3 23/05/2024 0j k; c]t gsfdko dh k;l6 j ]t[q [75 h ,7v'dkog'y ocsj ']a f gxa oma oltw\mu j ,u 7;k,g0A ,c0'F 3xj '.l gxa ofu 9y 8vo c]t p5 8y me ບົດສະເໜີ ຮິບໂຮມໂດຍ: ພະກາ ໂດຍ: ຄ້ອງໃໝ່ (ລະນຶກວິລະກຳໂຕນຄຸກຢ່າງມະຫັດສະຈັນ ຂອງຜູ້ນຳແນວລາວຮັກຊາດ ວັນທີ 24/05/1960-24/05/2024) 8A 'lt8y ,u 7;k,m5j omj P' Ia d c]t sa d .orklk]k; * ພາຍຫລັງທີ່ພວກຈັກກະພັດ ລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບໃໝ່ ເຂົ້າມາລາວ ພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມລົບ ລ້າງແຜນນະໂຍບາຍສ້າງຄວາມ ຖືກຕ້ອງປອງດອງຊາດ ເຮັດໃຫ້ ການປະຕິບັດສັນຍາລວມລາວ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມສັບສົນ. ພວກ ເຂົາ ໄດ້ດຳເນີນການຈັບກຸມ ແລະ ລອບ ຄາດຕະກຳຜູ້ທີ່ຮ່ວມມືກັບແນວ ລາວຮັກຊາດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ. ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ “ຮັກ” ຖືກນໍາໄປປະສົມກັບຄໍາອື່ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໜ້າຄໍາ ກໍ່ມີ ເປັນຕົ້ນ ຮັກແພງ ເປັນກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ຮັກ ຢ່າງຖະໜຸຖະໜອມ, ຮັກ ປານ ດວງຕາ. ສ່ວນຄໍາ ຮັກສາ ເປັນ ຄໍາ ກໍາມະ ມີເຄົ້າມາຈາກພາສາສັນ ສະ ກິດ ໝາຍເຖິງ ລະວັງ, ເບິ່ງແຍງ, ປ້ອງກັນ, ປິ່ນປົວ, ດັ່ງນິທານສິນໄຊ ມີວ່າ ເທບພະທ່ອນທ້າວ ຮັກສາ ນາດພູມີ ” . ຄໍາວ່າ “ຫັກ” ເປັນຄໍາກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ພັບງໍເຂົ້າ ຫລື ເຮັດໃຫ້ພັບ ໃຫ້ງໍ ເພື່ອໃຫ້ຂາດ ຫລື ຫລຸດອອກ ຈາກກັນ, ທົບຕ່າວ ຫລື ທົບຫລົບ ໄປຫລົບມາ ເພື່ອໃຫ້ຂາດ ເຊັ່ນ ຫັກ ຂາກົບ ຫັກຂາຂຽດ... ຄໍານີ້ນໍາໄປປະສົມຄໍາຕ່າງໆ ໄດ້ ຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນ ຫັກໃຈ ເປັນຄໍາກໍາມະ ອັນໝາຍ ເຖິງຕັດໃຈ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄິດໃນເຫດ ການທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຫົກອັກຫັກໃຈກໍ່ ວ່າ. ຫັກບັນຊີ ເປັນກໍາມາ ໝາຍເຖິງ ເອົາອອກຈາກຈໍານວນທີ່ມີຢູ່ໃນບັນ ຊີ, ຫັກ ຫລື ຫລົບໜີ້ທາງບັນຊີ. ຫັກ ລາຄາ ເປັນກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ຕັດລາ ຄາໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫລື ນ້ອຍລົງ, ຫລຸດລາຄາລົງ. ຫັກລ້າງເປັນກໍາ ມະ ໝາຍເຖິງ ຕັດ ຫລື ອັດຄາລົມ, ລົບລ້າງ ຄາລົມ. ຫັກລໍາ ເປັນກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ເຮັດໃຫ້ເສຍທ່າ ຫລື ເສຍ ລ່ຽມ. ຫັກຫານ ເປັນກໍາມະໝາຍ ເຖິງ ຫັກເອົາດ້ວຍຄວາມກ້າ, ກ້າ ຫານ. ຫັກຫ້າມ ເປັນກໍາມະ ໝາຍ ເຖິງອົດກັ້ນອົດທົນໄວ້, ຍັບຍັ້ງໃຈ ໄວ້. ຫັກໜ້າ ເປັນກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ເຮັດ ຫລື ເວົ້າເກີນຄວາມຈິງ ໂດຍ ເຈດຕະນາ ເພື່ອໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ ຮັບຄວາມອັບອາຍ. ຫັກຫລັງ ເປັນ ກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ປີ້ນດີເອົາແຕ່ໂຕ ໃຫ້ຮ້າຍ ຫລື ໃຫ້ເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ອື່ນ ທີ່ໄດ້ເຮັດ, ຮ່ວມຄິດນໍາກັນມາ. ຫັກ ອົກ ເປັນກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ເຮັດໃຫ້ ຄົນຮັກຜິດຫວັງ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາມາສຶກສາຮ່ວມ ກັນຄືດັ່ງນີ້ແລ, ພໍ້ກັນໃໝ່ບົດຕໍ່ໄປ. ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະການຊວນ ເຊື່ອໃຫ້ຫລິ້ນເກມອອນລາຍ ແມ່ນ ມີນັບມື້ຫລາຍ, ເຫັນວ່າທ່າອ່ຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວໂລກ, ບໍ່ເວັ້ນປະເທດ ໃດ. ສະນັ້ນ ຫລາຍປະເທດຈຶ່ງຫັນ ມາເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນລະບົບ. ຂໍ້ມູນພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະເພາະຢູ່ ປະເທດເຮົາ ມາຮອດດຽວນີ້ ການ ພະນັນອອຍນລາຍ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນ ໄຫວຢ່າງເສລີ ທ້າທາຍຕໍ່ລະບຽບ ກົດໝາຍ, ເຄືອຂ່າຍພວກນີ້ມີແຫລ່ງ ເງິນຕາ ເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນຈໍານວນ ຫລາຍ, ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດຫລວງ ຫລາຍໃນແຕ່ລະປີ. ອັນສໍາຄັນແມ່ນ ເກີດປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຫລາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ການຕົວະຍົວະຫລອກລວງ, ສໍ້ໂກງ, ມີຂະບວນການຟອກເງິນ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັນຫາແຮງງານເຖື່ອນ, ການກໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນພິດໄພ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ປະເດັນບັນຫາທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອ ແກ້ໄຂ ແມ່ນຕິດພັນກັບການປະ ກອບສ່ວນແຂງແຮງຂອງທົ່ວສັງ ຄົມ ໂດຍບໍ່ປ່ອຍປະໃຫ້ເປັນໜ້າທີ່ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ຝ່າຍ ດຽວ, ພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການສະກັດ ກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການພະນັນອອນ ລາຍ ຫລື ເກມອອນລາຍ ດ້ວຍປະ ກອບສ່ວນຕິດຕາມກວດກາ, ສຶກ ສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ແຈ້ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ ເພື່ອແກ້ໄຂຕາມລະບຽບການ. ທັງນີ້ກໍ່ເພາະວ່າ ຄົນດີແມ່ນກວມ ສ່ວນຫລາຍຢູ່ແລ້ວ, ຖ້າພ້ອມພຽງ ຮຽງໜ້າກັນເປັນຫູເປັນຕາ ກໍ່ຄືການ ເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ວິຊາສະ ເພາະໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ສຶກ ສາອົບຮົມສະມາຊິກຄອບຄົວລູກ ຫລານບັນຫາກໍ່ຈະຄ່ອຍໄດ້ຮັບການ ແກ້ໄຂ. ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຈໍານວນໜຶ່ງ ຜ່ານມາ ຍັງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນໜຶ່ງ ມັກຖິ້ມໃສ່ວ່າວຽກນັ້ນແມ່ນຂອງ ຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ ຄວາມຮ່ວມມືປະກອບສ່ວນ ຫລື ບໍ່ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ການປະພຶດທີ່ບໍ່ຄວນ ເປັນ, ວຽກໃດກໍ່ຕາມ ແມ່ນຢູ່ວ່າມີ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ, ແຕ່ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ ດ້ານບຸກ ຄະລາກອນທີ່ບໍ່ຫລາຍ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ ຮັບຄວາມຮ່ວມຈາກທຸກຄົນ ເຮັດ ແນວໃດຈະສໍາເລັດຜົນໄດ້ໃນບັນ ດາດ້ານວຽກງານ. ຄິດເຫັນຕອນ ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ໃໝ່, ພວກເຮົາເວົ້າກັນເວລານັ້ນວ່າ ພົນລະເມືອງລາວ 3 ຄົນ, ເປັນປະ ຊາຊົນ 3 ລ້ານ, ທະຫານ 3 ລ້ານ, ຕໍາຫລວດ 3 ລ້ານ...ໝາຍວ່າທຸກ ກຸ່ມວຽກມີ3ລ້ານ. ນັ້ນສະແດງເຖິງ ຄວາມເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນ ໃນທຸກວຽກງານອັນຖືເປັນພັນທະ ໜ້າທີ່ທີ່ມີກຽດ. ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເກມອອນລາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ດ້ານໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນ ສຸມໃສ່ເຮັດວຽກງານການເມືອງ ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ,ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດແລະບັນດາລູກ ຫລານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້ຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ບັນຫາດັ່ງ ກ່າວອັນເປັນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ ເກີດຂຶ້ນໃນສັວຄົມປັດຈຸບັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື ບໍ່ໃຫ້ໄປພົວພັນກັບມັນວ່າຊັ້ນສາ. ຢູ່ ໃນແຈ້ງການ ເລກທີ 27/ປກສ, ລົງ ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2023 ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ ສະບັບເລກທີ 948/ປກສ, ລົງວັນ ທີ 3 ພຶດສະພາ 2023 , ຂໍ້ 3 ລະບຸແຈ້ງ ວ່າ “ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ພະ * ໃນພາສາລາວ, ມີອັກສອນ ສຽງສູງ ແລະ ສຽງຕໍ່າ ຈໍານວນໜຶ່ງ ມີພື້ນສຽງໃກ້ຄຽງກັນ, ສະນັ້ນ ເວ ລາປະກອບສະຫລະຄືກັນ ແລະ ອາດມີຕົວສະກົດຕາຍ ໃນເວລາ ອ່ານ ເກືອບແຍກກັນບໍ່ອອກກໍ່ມີ ໂດຍສະເພາະສໍານຽງແຕ່ລະທ້ອງ ຖິ່ນກໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ບາງທ້ອງ ຖິ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງກັນເລີຍ. ບົດນີ້ ຈຶ່ງ ນໍາເອົາຄໍາວ່າ ຮັກ ແລະ ຫັກ ມາທົບ ທວນນໍາກັນ. ຄໍາວ່າ “ຮັກ” ເປັນຄໍາກໍາມະ ຫລື ກິລິຍາ ໝາຍເຖິງ ພໍໃຈດ້ວຍ ຄວາມຍິນດີ, ແພງ, ມັກ, ພໍໃຈຢ່າງ ຜູກພັນ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ ຍິນດີ. ຄໍານີ້ຖ້າເປັນຄໍານາມ ຍັງໝາຍ ເຖິງ ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວໜຶ່ງດອກສີຂາວ ໃບໜາສີໝົ່ນ, ນິຍົມນໍາໄປຮ້ອຍເປັນ ພວງມາໄລຫລືສຽບຮ້ອຍພາຂວັນ, ເອີ້ນຕົ້ນໄມ້ນີ້ວ່າ ຕົ້ນດອກຮັກ. ຄໍາ * ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຂົ້າມາມີ ບົດບາດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງ ຄົນຈໍານວນຫລາຍ ໃນຫລາຍປີມາ ແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນຄົນສ່ວນຫລາຍ ລ້ວນຮູ້ທັນສື່ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີ ຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ຍັງອ່ອນນ້ອຍຕໍ່ ການຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ. ທັງນີ້ກໍ່ອາດເພາະວ່າຄົນຫາ ກິນຜ່ານອອນລາຍນັບມື້ມີຫລາຍ, ຜ່ານຫລາຍຊ່ອງທາງ ທັງຢູທູບ, ເຟສບຸກ, ຕິກຕັອກ...ເຮັດທຸກວິທີ ທາງໂດຍບໍ່ສົນຈະຜິດບ້ານພານ ເມືອງ, ລ່ວງສິດ-ແຕະຕ້ອງສິດຜູ້ ອື່ນ ... ສະນັ້ນ ການດຶງສະຕິ ບໍ່ໃຫ້ ລອຍໄປຕາມກະແສທີ່ອັບປະໂຫຍດ ແມ່ນຈໍາເປັນ, ຕ້ອງມີຄວາມທຸ່ນ ທ່ຽງ ໂດຍບໍ່ຕັດສິນອັນໃດທີ່ຂາດ ສະຕິ. ມາພ້ອມກັບປະໂຫຍດ ກໍ່ຄືຂໍ້ດີ ຂອງສື່ອອນລາຍ ຫລວງຫລາຍ ນັ້ນ, ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນນັ້ນກໍ່ມີບໍ່ ໜ້ອຍ ເປັນຕົ້ນການໂຄສະນາຊວນ ເຊື່ອລົງທຶນແບບຜິດກົດໝາຍຜ່ານ ອອນລາຍ, ການພະນັນອອນລາຍ ຫລື ເກມອອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງ ດຽວນີ້ອີງຕາມຂໍ້ມູນພາກສ່ວນ ນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນ ຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ ດິນແດນສປປລາວເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ ເກມອອນລາຍ ຫລື ການພະນັນ ອອນລາຍ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ທຸກ ຮູບແບບຢ່າງເດັດຂາດ”. ດາຜູ້ນຳຂອງພັກ ແລະ ແນວລາວ ຮັກຊາດ 16 ທ່ານ ຢູ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ (ທ່ານ ສຸພານຸວົງ, ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ, ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ, ທ່ານ ພູນ ສີປະເສີດ, ທ່ານ ມາ ໄຂຄໍາພິທູນ, ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດໍາ, ທ່ານ ສິງກະໂປ ສີໂຄດ ຈຸນລະມະນີ, ທ່ານ ໝື່ນ ສົມວິຈິດ, ທ່ານ ສີຊະນະ ສີສານ, ທ່ານ ຄໍາ ຜາຍ ບຸບຜາ, ທ່ານ ບົວສີ ຈະເລີນ ສຸກ, ທ່ານ ມະຫາສົມບູນ ວົງໜໍ່ບຸນ ທໍາ, ທ່ານ ເພົ້າ ພິມມະຈັນ, ທ່ານ ຄໍາເພັດ ພົມມະວັນ, ທ່ານ ພູເຂົາ ແລະ ທ່ານມານະ ວົງອີສານ). ເຫດ ການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງສຽງດັງກ້ອງ ເທົ່າກັບລະເບີດແຕກໃນທົ່ວປະ ເທດ, ປຸກລະດົມນໍ້າໃຈຄຽດແຄ້ນ ຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນ ແລະ ທຸກຊົນເຜົ່າ ໃຫ້ລຸກຮືຂຶ້ນຕ້ານການ ກະທໍາປະຕິການຂອງພວກເຂົາ, ແມ່ນແຕ່ພະສົງ ອົງຄະເຈົ້າ ທີ່ຢູ່ໃນ ສິນກິນໃນທໍາ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມ ຄຽດແຄ້ນຕໍ່ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ເລີ່ມແຕ່ມື້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກຢູ່ໂພນ ເຄັງ ກໍ່ແມ່ນຈຸດເວລາເຂົ້າສູ່ໄລຍະ ເຊີດຊູນໍ້າໃຈປະຕິວັດຢ່າງເດັດຂາດ ຂອງບັນດາຜູ້ນໍາພັກປະຊາຊົນປະ ຕິວັດລາວ. ການຈັດຕັ້ງອອກຈາກ ຄຸກຂອງບັນດາຜູ້ນໍາພັກ ເຊິ່ງໄດ້ ກາຍເປັນສຽງລະຄັງປຸກລະດົມທຸກ ຊັ້ນຄົນ, ທຸກຊົນເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ລຸກຮືຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ໂຄ່ນລົ້ມລະບອບ ເກົ່າ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຂົ້າພາຍໃນ ກອງທະຫານຂອງຝ່າຍວຽງຈັນ ເກີດຜັນແຍກ. ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງເດັດ ດ່ຽວຂອງບັນດາຜູ້ນໍາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວຢູ່ໃນຄຸກແລະການຈັດ ຕັ້ງອອກຈາກຄຸກໂພນເຄັງ ໃນວັນ ທີ 23 ພຶດສະພາ, ເວລາ 12 ໂມງ ທ່ຽງຄືນຕໍ່ໃສ່ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 1960 ແມ່ນເຫດການການເມືອງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ຍາວ ນານ, ເພື່ອການອົບຮົມບົ່ມສອນ ແນວຄິດປະຕິວັດສຸດ ກົກສຸດປາຍ ຂອງບັນດາຜູ້ນໍາພັກແລະແນວລາວ ຮັກຊາດຮຸ້ນກ່ອນໃຫ້ແກ່ອະນຸຊົນຮຸ້ນ ໃໝ່ ສືບທອດຕໍ່ໆໄປ ໃນອະນາຄົດ. ພຶດຕິກຳຕົວຈິງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການອອກຈາກຄຸກຄັ້ງມະຫັດສະ ຈັນເປັນປະຫວັດສາດ ທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ໃນໂລກຂອງບັນດາຜູ້ນໍາແນວລາວ ຮັກຊາດ ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນນໍ້າໃຈຮັກ ຊາດອັນແຮງກ້າຂອງບັນດາຜູ້ນຳ ພັກ, ແນວລາວຮັກຊາດ, ບວກກັບ ຄວາມຕື່ນຕົວຮັກຊາດຂອງສາລະ ວັດທະຫານທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ພວກເຂົາ ເປັນຜູ້ພາທາງ ແລະ ປ້ອງ ກັນບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັກ ແລະ ແນວ ລາວຮັກຊາດ ອອກຈາກຄຸກ ໄປສູ່ ເຂດທີ່ໝັ້ນປະຕິວັດ ຢ່າງປອດໄພ ທຸກປະການ. ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ຍ້ອນ ຄວາມຕື່ນຕົວຮັກຊາດຂອງປະຊາ ຊົນ, ທຸກຊັ້ນຄົນ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍ ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຈາກກອງ ໜູນ, ດໍາເນີນການຕໍ່ສູ້ເລັ່ງທວງໃຫ້ ພວກປະຕິການປ່ອຍຜູ້ນໍາ, ຮັກສາ ຄວາມລັບ, ປ້ອງກັນ ແລະ ລ້ຽງດູຜູ້ ນໍາ; ທັງຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິ ພາບເປັນກາງ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາດ, ຕໍ່ສູ້ປ້ອງ ກັນຜູ້ນໍາ; ຍ້ອນມີການສະໜັບສະ ໜູນຂອງ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືບັນດາປະເທດສັງ ຄົມນິຍົມອ້າຍນ້ອງ, ນັບທັງອົງການ ສປຊ ແລະ ຍ້ອນກໍາລັງຝ່າຍ ປະ ເທດລາວ, ກອງພັນທີ 2, ທະຫານ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ປ້ອງກັນຜູ້ນໍາ ກຽມພ້ອມ ທັບມ້າງທຸກການໄລ່ລ່າຂອງສັດຕູ, ເປັນຜູ້ພາທາງ ໃຫ້ຜູ້ນໍາອອກໄປສູ່ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຢ່າງປອດໄພ. ແມ່ນພວກປະຕິການໄດ້ປະຕິບັດ ແຜນລົບລ້າງກຳລັງປະກອບອາ ວຸດຂອງແນວລາວ ຮັກຊາດ ດ້ວຍ ຫລາຍຮູບການ. ພວກປະຕິການ ຂາຍຊາດໄດ້ເຂົ້າຈັບກຸມຄຸມຂັງບັນ ພາບປະກອບ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc3MTYxMQ==