5876

08 xtgmf]k; 37ltok c]t [= ]y = dy ko 22/05/2024 08 xtg f]k; 37ltok c]t [= ]y = dy ko 07/05/2024 ທທ ອງທທ ທວລາວ ປອດດພ, ຊື່ນນຈນນວັດທະນະທທ າ, ທທ າມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ປປ ທທ ອງທທ ທວລາວ 2024 (Visit Lao Year 2024) AParadiseofCulture,NatureandHistory Facebook: ປະເທດລາວ pathedlao KPL News www.kpl.gov.la ໜັງສືພິມປະເທດລາວ 021 215402 ສທ ານັກຂທ າວສານປະເທດລາວ/Lao News Agency/KPL

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc3MTYxMQ==