5852

xtmkoxtgmf v;prvo xu .\j ]k; rl 2567 gru j ,mt;u dkog-n j v,9vf c]t 7;k,g0A ,c0'vk-Po ຖະໜົນ 450 ປີ ບ້ານດົງໂພນແຮ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ www.kpl.gov.la , Facebook: ປະເທດລາວ Pathedlao, Email: kpl@laotel.com , Tel/Fax:(021) 215402 ວັນສຸກ 12.04.2024 ປີທີ 23 ສະບັບທີ 5.912 ra dxt-k-q o xt8y ;a f]k; mu j ,u dPflts'k \A opn oK jົີ້ົ່ືັົີ້ົ່ືັັຸີີັີັຸີີັີ mj v'mj P;]k; xvfwrF -n j o.9;a fmtotme me,t-kf c]t xts;a flkf okpq d]a f4t,q o8u 8h voIa [7tot z6h cmoco;3I,xtgmf-kf s;Pfok, 75 ootrk[oE7ko c]t oE0v'16 j s];'rt[k' 1j 6 .ogdo,kf8t4ko [+ ,u zq odtmq [9kdgsfdko]q fry d0;E ok''k,3]d -j ;p37ltokdkomj v'mj P; c]t gzu pczj ;a fmtotme]k; dt-;' Ill ,v[.[1A '1n o |j ;pra dxvf.l g0A ,c0' |a dc|h o [+ .sh l;p3vdkf 0B o]k7kly o7h k .ow]ptxu .\j ]k; 69 xu csj 'dkog8u [.spj g0A ,c0' 0v'7tot[= ]y sko'kol6 odk' -xx] lt,k-y dlt,a f-k]a f4tltrkxtgmfmu j .-h rklk/ia j ' Ij ;,c]dxj Pos]kp[a oskle7a o  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 6  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2 u j u j A     *ປີໃໝ່ ໂຊກໄຊແກ້ວ ໄຫລຫລັ່ງມາໂຮມ ຄວາມສຳລານບານໃຈ ເກີດແກ່ປະຊາເຊື້ອ ການຂ້າຂາຍລາຍໄດ້ ໄຫລມາຢ່າເຂີນຂາດ ຄວາມອຸບາດເຮີຮ້າຍ ໃຫ້ຫາຍສ້ຽງຈຸ່ມຈົມ ນັ້ນຖ້ອນ ປີໃໝ່ ມາຮອດແລ້ວ ຈົ່ງສົດຊື່ນມີໄຊ ມີຄວາມສຸກທັງກາຍໃຈ ມ່ວນໃນມະໂນແມ້ງ ແຂ່ງຂັນພ້ອມກັນສ້າງ ເມືອງບ້ານໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ ພັກ-ລັດ ຍືນຍິ່ງໝັ້ນ ຫັນຫ້າວທັງເກັ່ງກ້າ ພາຊາດເດັ່ນວິໄລ ແທ້ນາ *ເນື່ອງໃນໂອກາດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ພສ 2566 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ພສ 2567 ຄະນະນໍາພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນສຳ ນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ຂໍສົ່ງພອນໄຊອັນປະເສີດ ແດ່ຜູ້ນຳພັກລັດ, ປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງມີຄວາມສຸຂີໝັ້ນໃນຊີວິດສ່ວນ ຕົວ ແລະ ສ່ວນລວມ, ພອນໃດທີ່ປະເສີດ, ສຸກໃດທີ່ລໍ້າເລີດ ຈົ່ງເກີດແກ່ ທຸກທ່ານດ້ວຍເທີ້ນ! ສະບາຍດີປີໃໝ່ ພສ 2567ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້ີຸັ່້່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ືໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ັ່ິ້ື່ົ່້ີົ່້ັີ່ ື່ົ່້ີົ່້ັີ່ ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່້ັ່ີ່ື້ີ່ື້ີ່ື້້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີ້້່ີຸີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັຸ້້ີຸ້້້່ົັ້້ີ່້ົ່ົື່ີີ່້ົ່ົື່ີີ່້ົ່ົື່ີີ່້ົ່ົື່ີີ່້ົ່ົື່ີ u j u j A u j u j Aັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ັົັົ່ົ່ີຸີັ້ີິ່ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ົ່ີ່ີຸີ່ໍ້ີົ່ີ່ ີີ່ີີ່່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ື່ັ້ັ້ືຸ້້່ືໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ໍ້ັັືິ່ັ້ັ້ັັ່້ັ່ິ້ັ່ິ້ັ່ິ້ື່ົ່້ີົ່້ັີ່ ື່ົ່້ີົ່້ັີ່ - ເຖິງ: ທ່ານຜູ້ອ່ານໜັງສືພິມປະເທດລາວ ທີ່ນັບຖື - ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ລາວ ພສ 2567 ຊຶ່ງປີນີ້ກົງກັບວັນທີ 13-16 ເມສາ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດມື້ພັກ ຊົດເຊີຍໃນວັນທີ 17-18 ເມສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ, ຄະນະ ບກ ໜັງສືພິມປະເທດລາວ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານຜູ້ຈອງ, ຜູ້ອ່ານ ຊາບວ່າ: ນັບແຕ່ວັນທີ 13-18 ເມສາ 2024 ຈະບໍ່ໄດ້ຈັດພິມ ແລະ ຈຳ ໜ່າຍໜັງສືພິມປະເທດລາວ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ໃນສຸກ ທີ19 ເມສາ 2024. ໃນໄລຍະພັກ ທ່ານສາມາດຮັບຂ່າວສານໄດ້ທາງເວັບໄຊ: www.kpl.gov.la ແລະ ທາງ Facebook: ປະເທດລາວ pathedlao ຕາມປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ. c9h 'ra d dkory , c]t 9e|j kp|a 'ln ry , ຂປລ. ໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2024 ນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມ ຂປລ. ວັນທີ 9 ເມສາ 2024 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວຄຳອວຍ ພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ພສ 2566, ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ພສ 2567 ເຖິງພີ່ນ້ອງຊາວລາວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ (ຂວາ) ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມ ຂໍ່ານັບຂອງ ທ່ານ ໂດ້ ວັນ ຈຽນ ຂໍ່ານັບຂອງ ທ່ານ ໂດ້ ວັນ ຈຽນ ເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານແນວໂຮມປະ ຂປລ. ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດການອຸບັດເຫດລົດບັນທຸກຂົນ ສົ່ງສານເຄມີ ອາຊິດຊູນຟູຣິກ 98% (Acid Sulfuric 98%) ຈຳນວນ 30 ໂຕນ ໄດ້ພິກຂວໍ້າລົງຢູ່ເສັ້ນທາງ ຕັດໃໝ່ເລກ 13 ເໜືອ ເຂດບ້ານພູ ຊ້າງຄໍາ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນວັນທີ 3 ເມສາຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ສານເຄມີ ຂປລ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ(ຮສສ) ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກ ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍກົມກອງ, ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2023 ໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2024 ໂດຍການເປັນປະທານ ແລະ ຂປລ. ຕະຫລອດໄລຍະ 69 ປີຜ່ານມາ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນ ກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ (ຊປປລ) ແຕ່ສູນກາງຮອດ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດ ມີຜົນສຳ ເລັດໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ວຽກ ງານຂະບວນການ ຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະ ເທດ ໄດ້ປຸກລະດົມສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ນັບແຕ່ສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະຂະ ບວນການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາ ມະຊາດ, ໄດ້ມອບວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຂະບວນ ການບໍລິຈາກເລືອດ, ສ້ອມແປງ ຂົວ, ສ້ອມແປງທາງ, ສ້າງເຮືອນໃຫ້ ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ມອບ ມອບໃບຢັ້ງຢືນຂອງ ສະຫາຍ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ກຳມະການສູນກາງ ພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ, ມີຮອງເລຂາຄະນະ ພັກ, ຄະນະປະຈຳພັກ, ພ້ອມດ້ວຍ ທຶນປະກອບອາຊີບໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ ໃນໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2024 ນີ້ວ່າ: ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ ຂປລ. ແຫລ່ງຂ່າວຈາກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການນໍາ ຂອງເມືອງອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດນໍາໂດຍທ່ານ ຄໍາພົງ ສຸລິເຍດ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆອຸທຸມ ພອນ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາລາຄາສິນ ຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫລາດ(ຕະຫລາດ ຄົບວົງຈອນເຊໂນ) ໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2024 ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແມ່ຄ້າຊາວ ຂາຍສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ຕາມອໍາເພີໃຈ ໂດຍສະເພາະປະເພດ ຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ, ປາ, ຜັກ ຂປລ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1011 ເມສາ 2024 ນີ້, ກໍາມາທິ ການການຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງ ຊາດລາວ ຈັດກອງປະຊຸມກຳມາທິ ການວຽກງານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະມັດຊາ ລັດຖະສະພາ ປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາ ຝຣັ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງພະບາງໂດຍ ມີ ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະ ທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ວົງພະ ຈັນ ທິບພະຈັນ ປະທານສະພາປະ ຊາຊົນແຂວງຫລວງພະບາງ, ມີບັນ ດາສະມາຊິກສະພາຂອງສະມັດຊາ ລັດຖະສະພາປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາ ຝຣັ່ງ (APF) ຈາກ 9 ປະເທດ ແລະ 2 ອົງການ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຫລາຍບັນ ຫາສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະ ພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນທ່າອ່ຽງທາງດ້ານອຸປະ ສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການກ້າວໄປ ຂ້າງໜ້າຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມພ້ອມກັນແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກ ທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກລັດຖະສະ

lkmk]tot]a f xt-kmy xtw8 xt-k-q o]k; \A opn oK @ 0j k; c]t gsfdko 12/04/2024 xtgmf]k; ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບ... 69 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່... ສະມາຊິກສະມັດຊາ... ຄຸນນະພາບນ້ຳຄານ... ກະຊວງ ຮສສ ມອບ... ປະທານປະເທດອວຍພອນ... ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ, ເພື່ອນມິດສະຫາຍ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງທັງຫລາຍ ! ປີເຖາະ ພສ 2566 ທີ່ກໍາລັງຜ່ານພົ້ນໄປນີ້, ກໍເປັນອີກປີໜຶ່ງທີ່ປວງຊົນ ລາວທັງຊາດ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຜົນກະທົບ ຈາກສະ ພາບການທັງນອກຕົວ ແລະ ໃນຕົວ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານ ຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນເຮົາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຝືດເຄືອງຕະຫລອດປີຜ່ານ ມາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າປະເທດ, ຄວາມບາກ ບັ່ນພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນຂອງປວງຊົນລາວທຸກ ຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາມາດຕະການທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ວາງອອກນັ້ນ ດ້ວຍຄວາມ ບຸກບື່ນສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາສາມາດສື່ບຕໍ່ຮັກສາໄດ້ສະຖຽນ ລະພາບດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະ ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີຜົນ ສໍາເລັດທີ່ເປັນພື້ນຖານ, ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະດີຂຶ້ນ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມີການຟື້ນຕົວ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ເຊິ່່ງສ້າງໄດ້ພື້ນຖານ ແລະ ທ່ວງທ່າອັນດີໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ໃນທ້າຍສະໄໝ ມີຜົນສໍາເລັດບົນຈິດໃຈຍາກສ້າງຄວາມເປັນ ເຈົ້າ, ເພິ່ງຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ໄລ ຍະໃໝ່ ຂອງການປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ດ້ວຍຄວາມ ເປັນເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖື ໂອກາດນີ້ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາ ຊົນລາວ ທຸກທົ່ວໜ້າທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆ ໃນຕະຫລອດປີທີ່ຜ່ານມາ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຂໍ ແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອອັນລໍໍ້າຄ່າ ຂອງປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ມີຕໍ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ. ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ, ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຮັກແພງ! ພວກ ເຮົາກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ປີມະໂລງ ພສ 2567 ເຊິ່ງເປັນອີກປີ ໜຶ່ງທີ່ຍັງ ຕ້ອງຜະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບຫລາຍດ້ານຕໍ່ໄປອີກ, ແຕ່ພວກ ເຮົາກໍສາມາດເບິ່ງເຫັນກາລະໂອກາດ ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງອະນາຄົດດ້ວຍ ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນລາວ ທັງຊາດຈົ່ງສືບຕໍ່ເສີມ ຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ, ຍົກສູງສະຕິຊາດ, ເຊີດ ຊູຄວາມເປັນເຈົ້າ, ປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ, ປະຕິບັດພັນ ທະ-ໜ້າທີ່ຂອງຕົນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ໃຫ້ສືບຕໍ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ປີນີ້ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາໄດ້ ຮັບກຽດ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານໝູນວຽນອາຊຽນ ແລະ ທັງເປັນປີທ່ອງ ທ່ຽວລາວ, ຂໍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຈົ່ງພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ຮັກ ສາຄວາມສະອາດຈົບງາມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງຄວາມ ປະທັບໃຈໃນການຕ້ອນຮັບແຂກບ້ານ-ແຂກເມືອງ ທີ່ຈະມາເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ, ມາທ່ອງທ່ຽວ, ມາລົງທຶນ ແລະ ມາຢ້ຽມຢາມຢູ່ປະເທດຂອງ ພວກເຮົາ. ເນື່ອງໃນໂອກາດ ອັນເປັນສີຣິມຸງຄຸນຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ລາວ ພສ 2567 ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສົ່ງຄໍາອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງພີ່ນ້ອງຮ່ວມ ຊາດ, ຕະຫລອດເຖິງພີ່ນ້ອງຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍຄື ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ກໍາລັງດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈົ່ງມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ, ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ແລະ ຈົ່ງພ້ອມ ກັນສະຫລອງປີໃໝ່ລາວ ດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ມີໂຊກມີໄຊ ແລະ ສະຫງົບປອດໄພທຸກປະການເທີ້ນ. ສະບາຍດີປີໃໝ່ ພາບ: ຂັນໄຊ ເທດຊາດຫວຽດນາມ, ປະທານຄະ ນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດ ຊາດຫວຽດນາມ ພ້ອມຄະນະໃນ ໂອກາດເດີນທາງມາເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມປະທານແນວໂຮມ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລະ ຫວ່າງວັນທີ 9-11 ເມສາ 2024 ນີ້. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ ທ່ານ ໂດ້ ວັນ ຈຽນ ທີ່ໄດ້ນຳພາຄະນະເດີນທາງມາເຂົ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມປະທານແນວໂຮມ 3 ປະເທດ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ເຊິ່ງເປັນການ ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະ ພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີ ແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບ ດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ສອງຊາດ ລາວຫວຽດນາມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະ ນາ ແລະ ແຕກດອກອອກຜົນຂຶ້ນໄປ ເລື້ອຍໆ, ທັງເປັນການຮັດແໜ້ນການ ພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສູນກາງ ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະ ນາ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນຕະ ຫລອດໄປ. ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ໂດ້ ວັນ ຈຽນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທີ່ໄດ້ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນໃນ ຄັ້ງນີ້, ພ້ອມທັງແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງ ການເດີນທາງມາເຮັດວຽກ ຢູ່ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້, ໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີຮັບຊາບຕື່ມອີກ. ຂ່າວ: ກິດຕາ, ພາບ: ເກດສະໜາ ຄະນະພັກ, ສະມາຊິກພັກ ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ສະຫາຍ ຄຳໄຊ ເຊຍຢິງຢ່າງ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການນຳພາຊີ້ນຳ ຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະ ນຳກະຊວງ ຮສສ ໂດຍຖືເອົາວຽກ ງານດັ່ງກ່າວເປັນໜ້າທີ່ໃຈກາງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການ ເມືອງຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ ແລະ ໜ່ວຍງານ ວິຊາການຊ່ວຍວຽກລົງຊີ້ນຳ ແລະ ແນະນຳວິທີສະຫລຸບ, ວິທີສ້າງແຜນ ການ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາປະ ເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກໍ່ ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນຕາມ 5 ເນື້ອໃນການຄັດ ເລືອກກົມ-ກອງ ແລະ ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ເຊິ່ງປີ 2023 ໄດ້ຮັບຮອງແຜນການ ກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ໄດ້ທັງໝົດ 11 ໜ່ວຍພັກ, ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາ ກົມ-ກອງໄດ້ 12 ພາກສ່ວນແລະ ບຸກຄົນທັງໝົດ 468 ທ່ານ.ຜ່ານ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຄັດເລືອກສາມາດຮັບຮອງ ໜ່ວຍພັກເປັນໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ໄດ້7ໜ່ວຍພັກ ແລະ ກົມ-ກອງດີເດັ່ນປະເພດ 1 ໄດ້ 7 ກົມກອງ ແລະ ບຸກຄົນດີເດັ່ນປະ ເພດ I ໄດ້ 438 ທ່ານ. ໂອກາດນີ້, ສະຫາຍ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໄດ້ໂອ້ລົມໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຄະ ນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນສຸມໃສ່ເຮັດວຽກ ງານສຶກອົບຮົມການເມືອງ-ແນວ ຄິດຢ່າງແຂງແຮງ ຖືເປັນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການນຳພາ ຂອງຕົນເພື່ອເປັນປັດໄຈສຳຄັນສອດ ຫ້ອຍໄປທຸກຂົງເຂດການເຄື່ອນ ໄຫວ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະ ຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດ ເພື່ອນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໃຫ້ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນນຳເອົາ ບັນດາເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບໜ້າ ທີ່ການເມືອງຂອງຕົນມາເຊື່ອມ ຊຶມຕໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ, ຄະນະພັກແຕ່ລະ ຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມ ຊຶມ, ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນຈິດໃຈແຜນ ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງກົມກອງຕິດພັນກັບຂໍ້ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາປະຈຳປີ 2024 ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນ ແຜນງານ, ແຜນການ, ຄາດໝາຍ ສູ້ຊົນຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ ລະອຽດພ້ອມທັງນຳພາ-ຊີ້ນຳຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໂດຍກົງຂອງຄະນະພັກ ແຕ່ລະ ຂັ້ນມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ. ຂ່າວ: ຂ່າວສານ ຮສສ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າຄະນະນໍາ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຫລາຍ ສະຫາຍມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື້ອໃຈ ຈາກຄະນະພັກຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃໝ່ ທີ່ສູງຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ, ມີຫລາຍສະຫາຍໄດ້ຮັບການ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ວຽກງານວິຊາສະເພາະດ້ານຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມ ນີ້, ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກ ງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ຕາມທິດນໍາ 3ສ້າງຂອງພັກໂດຍສຸມ ໃສ່ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍແນ ໃສ່ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມຢູ່ຂັ້ນ ຮາກຖານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດມີຊາວໜຸ່ມໃນ ເກນອາຍຸ 15-35 ປີ ທັງໝົດ 1.573.738 ຄົນ, ຍິງ 757.658 ຄົນ, ເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ 635.664 ຄົນ, ຍິງ 271.636 ຄົນ, ມີໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຈໍານວນ 26.362 ໜ່ວຍ ແລະ ມີ 1.313 ຮາກຖານ, ມີເຍົາວະຊົນ ໃນເກນອາຍຸ 9-14 ປີ 559.316 ຄົນ, ຍິງ 281.005 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ເປັນເຍົາວະຊົນທັນວາ 385.912 ຄົນ, ຍິງ 205.921ຄົນ, ມີອະນຸຊົນ ໃນເກນອາຍຸ 6-8 ປີ 301.299 ຄົນ, ຍິງ 151.474 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ເປັນອະນຸຊົນທັນວາ 149.135 ຄົນ, ຍິງ 76.756 ຄົນ. ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ ຍັງ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວ ໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນ ວັນສຳຄັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເປັນວັນເຕົ້າ ໂຮມຄວາມສາມັກຄີຊາວໜຸ່ມລາວ ບັນດາເຜົ່າ, ເປັນວັນແຫ່ງການສຶກ ສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສືບທອດມູນເຊື້ອ ຊາວໜຸ່ມຮຸ່ນກ່ອນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກວ້າງຂວາງສູງສົ່ງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ສືບຕໍ່ສ້າງ ຜົນງານຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນສຳຄັນ ຕ່າງໆ ຂອງພັກຂອງຊາດ ຂອງຄະ ນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນສ້າງຂະບວນການຂ່ຳ ນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ. ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ຊາວໜຸ່ມຈົ່ງນຳ ໜ້າ, ປະຈັນບານເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ການ ງານໃຫ້ສົມກັບປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ຂະໜານນາມໄວ້ວ່າ: “ຊາວໜຸ່ມຈົ່ງກາຍເປັນດັ່ງນົກ ອິນຊີ ທີ່ບໍ່ຫວັ່ນກົວຕໍ່ພາຍຸລົມແດງ ຈົ່ງກາຍເປັນສິນໄຊ ແຫ່ງຍຸກສະໄໝ ພວກເຮົາ”. ຂ່າວ: ທະນູທອງ, ພາບ: ສັນທະນາ ໄຫລອອກຈາກຖັງລົດບັນທຸກ ແລະ ຄ່ອຍໆໄຫລລົງສູ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ຂ້າງທາງ ກ່ອນໄຫລລົງຫ້ວຍນໍ້າທີ່ ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເຊິ່ງຜ່ານການເກັບຕົວ ຢ່າງຕາມລຳແມ່ນໍ້າຄານ ໄປຫາຈຸດ ເຊື່ອມກັບແມ່ນໍ້າຂອງ (ປາກແມ່ ນໍ້າຄານ)ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ແມ່ນໍ້າ ຂອງເຫັນວ່າ ນອນຢູ່ໃນເກນມາດຕະ ຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງ ນໍ້າຄານ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ. ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ ເຫດການດັ່ງກ່າວວ່າ: ລົດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພິກຂວໍ້າລົງຢູ່ເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ເລກ 13 ເໜືອ ເຂດບ້ານພູຊ້າງຄໍາ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເຮັດໃຫ້ສານເຄມີ ໄຫລອອກຈາກຖັງລົດບັນທຸກ ແລະ ຄ່ອຍໆໄຫລລົງສູ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ຂ້າງທາງ ກ່ອນໄຫລລົງຫ້ວຍນໍ້າທີ່ ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຈາກ ຈຸດເກີດເຫດຫານໍ້າຄານ ປະມານ 300 ແມັດ, ມີໄລຍະຫ່າງທາງນໍ້າ ໄປຫາປາກນໍ້າຄານ(ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແມ່ນໍ້າຂອງ) ປະມານ 6 ກິໂລແມັດ, ຈາກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນໍ້າຂອງ (ປາກ ແມ່ນໍ້າຄານ) ເຖິງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ມີໄລຍະທາງປະມານ 105 ກິໂລ ແມັດ, ຈາກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ເຖິງສະຖານີຊຽງຄານ ປະເທດໄທ ໄລຍະທາງນໍ້າ ປະມານ 235 ກິໂລ ແມັດ ແລະ ຈາກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນໍ້າ ຂອງເຖິງສະຖານີ ສະຕຸງສະແຕຣງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ໄລຍະທາງປະ ມານ 935 ກິໂລແມັດ. ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2024, ພະ ແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຫລວງພະ ບາງ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍລິສັດເຈົ້າ ຂອງຂົນສົ່ງ ລົງແກ້ໄຂເຫດການ ເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍສີດນໍ້າລ້າງ, ສ້າງຄູ ດິນກັ້ນນໍ້າຫ້ວຍ ໂດຍມີຜ້າຢາງປ້ອງ ກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າທີ່ປົນເປື້ອນສານອາຊິ ດຊຸນຟູຣິກ ໄຫລລົງສູ່ແມ່ນໍ້າຄານ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ໂຮຍປູນຂາວ Ca(OH)2 ເພື່ອປັບຄ່າກົດດ່າງ (pH) ແລະ ສູບນໍ້າກັບຂຶ້ນເທິງເພື່ອ ໃຫ້ນໍ້າໄດ້ມີການໝູນວຽນ ແລະ ປະ ສົມກັບປູນຂາວປັບປຸງຄຸນນະພາບ ນໍ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປຄຽງຄູ່ກັບການກວດ ວັດແທກພາກສະໜາມຢ່າງເປັນ ປະຈຳ ໂດຍສະເພາະຄ່າກົດ-ດ່າງ (pH). ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-8 ເມ ສາ 2024 ທີມງານວິຊາການຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບດ້ວຍ ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫລວງ ພະບາງ ຮ່ວມກັບກອງເລຂາຄະນະ ກຳມາທິການແມ່ນໍ້າສາກົນ ໄດ້ພ້ອມ ກັນສຳຫລວດ ເພື່ອຫາມາດຕະ ການແກ້ໄຂ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະ ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກສານເຄມີ ອາຊິດຊຸນຟູຣິກທີ່ໄດ້ຮົ່ວໄຫລລົງສູ່ ຫ້ວຍສ້ຽວ ແລະ ໄຫລລົງສູ່ນໍ້າຄານ ໂດຍເລີ່ມຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ສານເຄມີອາຊິດຊຸລຟູຣິກ ທີ່ຮົ່ວໄຫລ ລົງສູ່ເສັ້ນທາງ ທີ່ໄດ້ມີການທໍາ ຄວາມສະອາດອະນາໄມ, ຈຸດຄູປ້ອງ ກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າໄຫລອອກຈາກຈຸດເທິງ ເຊິ່ງມີນໍ້າພຽງຈໍານວນເລັກນ້ອຍ ໄດ້ໄຫລເຂົ້າໄປໃນຈຸດຄູປ້ອງກັນ ທາງລຸ່ມ. ພ້ອມທັງໄດ້ມີການເກັບ ຕົວຢ່າງນໍ້າໃນຈຸດຄູກັນ ນໍ້າທີ 1 ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປທີ່ຈຸດທີ່ຮົ່ວ ໄຫລອື່ນໆ ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າ, ດິນ ແລະ ວັດແທກຄ່າ (pH, EC, DO ແລະ ອຸນຫະພູມ). ທີມງານກໍໄດ້ລົງ ເກັບຕົວຢ່າງຕາມລຳແມ່ນໍ້າຄານ ໄປຫາຈຸດເຊື່ອມກັບແມ່ນໍ້າຂອງ (ປາກແມ່ນໍ້າຄານ) ຈຳນວນ 3 ຈຸດ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງອີກ 3 ຈຸດ(ທາງ ເທິງກ່ອນນໍ້າຄານປະສົມກັບນໍ້າ ຂອງ) ແລະ 2 ຈຸດ (ທາງລຸ່ມຫລັງ ນໍ້າຄານປະສົມກັບນໍ້າຂອງ). ຈາກ ນັ້ນ, ທີມງານໄດ້ລົງໄປເກັບຕົວຢ່າງ ຢູ່ຈຸດຄອງນໍ້າ ທີ່ຈະໄຫລສູ່ແມ່ນໍ້າ ຄານ (ຄູປ້ອງກັນນໍ້າ 3) ດ້ານໜ້າ ແລະ ທາງຫລັງຂອງຄູປ້ອງກັນ, ທີມ ງານໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ເຕີມຢູ່ຈຸດຄູປ້ອງກັນ ທີ 3. ອີງຕາມຜົນການວັດແທກຄຸນນະ ພາບນໍ້າ ພາກສະໜາມ ເຫັນວ່າຄ່າ ຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ (pH) ຢູ່ຈຸດ ກາງຂອງຄອງນໍ້າ (C-1) ແມ່ນມີ ຄ່າຄວາມເປັນກົດຄ້າຍຄືກັນກັບ ຈຸດເກີດເຫດ (IC) ມີຄ່າເທົ່າກັບ 6.94. ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມ ຢູ່ນໍ້າຄານ (NK4) ເຫັນວ່າບໍ່ມີຜົນ ກະທົບຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກັບແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍມີຄ່າ pH ທີ່ 8.09 ແລະ ເຫັນວ່າຄ່າຄວາມເປັນ ກົດ-ດ່າງ (pH) 16 ໃນລະຫວ່າງ 6-9 ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນເກນມາດຕະ ຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງ ນໍ້າຄານ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ. ການສ້າງຄູປ້ອງກັນໃນຮ່ອງນໍ້າ ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສານເຄມີຈໍານວນ ໜຶ່ງບໍ່ຮົ່ວໄຫລລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າ pH ຂອງນໍ້າຄານ. ມາດຕະການແກ້ ໄຂບັນຫາຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຊ່ວຍ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກເຫດການ ດັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບນໍ້າໃນນໍ້າ ຄານ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ. ພາທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມການນໍາໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງທີ່ປັດຈຸ ບັນເຫັນວ່າ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ຫລາຍຖ້າທຽບໃສ່ພາສາອັງກິດ. ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການສະ ເໜີບົດກ່ຽວກັບປະສົບການປະຕິ ບັດວຽກງານຕົວຈິງຈາກບັນດາ ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດຮ່ວມກັນຂອງສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດໃນບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກAPF, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບ ຮອງເອົາບົດບັນທຶກ ແລະ ຖະແຫລງ ການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງຜ່ານມາ, ຮັບຟັງການປະກອບ ຄໍາເຫັນຂອງປະທານກໍາມາທິການ, ປະທານກອງປະຊຸມ, ຮັບຟັງການ ລາຍງານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານນິ ຕິເວດວິທະຍາຂອງ AFD ແລະ FAO, ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດິນຟ້າອາກາດ, ກວດກາຮ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ມະຕິສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮ່າງບົດ ລາຍງານຄວາມຫລາກຫລາຍທາງ ຊີວະພາບ; ການປົກປ້ອງ ແລະ ປົກ ປັກຮັກສາຄວາມຫລາກຫລາຍທາງ ຊີວະພາບ; ຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວ ກັບຫົວຂໍ້ທີ່ງ່າຍດາຍສຳລັບການມີ ເສລີພາບ ຂອງແມ່ຍິງໃນພາກພື້ນ ອາຟຣິກາ ທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ, ສົນທະ ນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດ ລາຍງານການຕິດຕາມການເຈລະ ຈາການຄ້າສາກົນ ທີ່ດຳເນີນໃນ ຂອບຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (OMC); ພ້ອມທັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງກໍາມາທິ ການໃນອະນາຄົດ; ຮ່າງຄໍາເຫັນ ຂອງຄະນະ APF ສຳລັບກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ ປະຈໍາປີ 2024 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ປັບປຸງການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ບັນດາ ປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ ເພື່ອຊຸກ ຍູ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການປະກອບການ”; ສົນທະ ນາປິ່ນອ້ອມວຽກງານເສດຖະກິດ; ສົນທະນາກ່ຽວກັບການລົບລ້າງມົນ ລະພິດຈາກປລາສຕິກ ແລະ ບັນ ຫາອື່ນໆ ແລະ ຮັບຮອງວັນເວລາຈັດ ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຜູ້ແທນຂອງກອງປະຊຸມຍັງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ປະຖົມຫລວງພະບາງ, ໂຮງຮຽນວິ ທະຍາໄລຄູຫລວງພະບາງ, ພ້ອມ ທັງຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ສະ ພາບການຮຽນການສອນພາສາ ຝຣັ່ງທົ່ວແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມສວນກະ ເສດອິນຊີ (ສວນອຸ່ນເຮືອນ), ຢ້ຽມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ຟາມອາຍອຸ່ນ ເພື່ອ ຮັບຟັງສະພາບການພັດທະນາການ ກະເສດສີຂຽວໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງທີ່ສຳເລັດການເຂົ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມແລ້ວ, ຄະນະຜູ້ ແທນຍັງຈະໄດ້ຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິທະພັນ ຫລວງພະບາງ (ພະລາດຊະວັງ ເກົ່າ), ວັດຊຽງທອງ ແລະ ຕາດ ກວາງຊີ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງ ທ່ຽວທີ່ສໍາຄັນດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະທຳມະຊາດຂອງແຂວງຫລວງ ພະບາງ. ຂ່າວ: ກໍາມາທິການການ ຕ່າງປະເທດ ພາບ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ ບໍ່ໃຫ້ສວຍໂອກາດ... ປະເພດຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ໂກງຕາຊິງ ເພື່ອ ເອົາລັດເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງ ຜ່ານມາຍັງມີຊາວຄ້າຂາຍຈຳນວນ ໜຶ່ງສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານສະບຽງອາ ຫານ ໂດຍສະເພາະປາ, ຊີ້ນໃນຕະ ຫລາດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ແມ່ຄ້າຂາຍຊີ້ນງົວ, ຄວາຍ ໃນ ຕະຫລາດໄດ້ກ່າວວ່າ:ບຸນປີໃໝ່່ລາວ ປີຜ່ານມາ ການຂາຍຊີ້ນແມ່ນຂາຍ ດີຫລາຍ, ແຕ່ໃນປີນີ້ການຂາຍຊີ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂາຍດີປານໃດ, ເນື່ອງ ຈາກມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໄຂ້ເລືອດດໍາໃນງົວ, ຄວາຍ ທີ່ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ. ສຳລັບການສະໜອງຊີ້ນ ແລະ ປາ ໃຫ້ກັບຕະຫລາດທົ່ວເມືອງ ອຸທຸມພອນ ໃນເທສະການບຸນປີໃໝ່ ລາວ ພສ 2567 ປີນີ້, ຫ້ອງການກະ ສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງດັ່ງກ່າວຢືນຢັນ ວ່າຈະສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມ ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິໂພກ ພາຍໃນເມືອງ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc3MTYxMQ==